Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Vind hier het belangrijkste subsidienieuws van Prinsjesdag 2021

Home » Vind hier het belangrijkste subsidienieuws van Prinsjesdag 2021

Vind hier het belangrijkste subsidienieuws van Prinsjesdag 2021

Vind hier het belangrijkste subsidienieuws van Prinsjesdag

Hier vind je het meest in het oog springende subsidienieuws uit de op Prinsjesdag bekendgemaakte Miljoenennota en Rijksbegroting 2022. Deze pagina wordt tijdens Prinsjesdag voortdurend up to date gehouden. Mis niets!

> WBSO 2022
> Economische Zaken en Klimaat
> Financiën
> Sociale Zaken en Werkgelegenheid
​> Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
​> Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
> Volksgezondheid, Welzijn en Sport
> Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
> Buitenlandse Zaken

Subsidienieuws WBSO 2022

WBSO-parameters in 2022 terug naar niveau van voor 2021

Voor 2021 heeft het kabinet het reguliere en het starterstarief in de eerste schijf van de WBSO verhoogd, met als doel de hoeveelheid speur- en ontwikkelingswerk (S&O) op peil te houden gedurende de COVID-19 crisis. Deze verhoging stopt in 2022, omdat de hoeveelheid uitgevoerd S&O lijkt ondanks de crisis over het geheel genomen op peil is gebleven. Dit blijkt zowel uit de hoogte van de door de bedrijven bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gemelde gerealiseerde uren, kosten en uitgaven aan S&O in 2020, als uit de aanvragen en toekenningen daarvan in 2021.
De nieuwe WBSO-percentages: 32% tarief eerste schijf

Omdat de gevolgen van de huidige crisis verschillen per bedrijf of sector, ligt een generieke crisismaatregel zoals die via de WBSO ook niet langer voor de hand. In lijn met het eerdere kabinetsbeleid om te streven naar stabiele WBSO-parameters op de middellange termijn, wordt daarom voorgesteld de parameters weer vast te stellen op het niveau van vóór de crisismaatregel. Het algehele economische herstel geeft daar ook aanleiding toe, aldus Keijzer. De WBSO-parameters voor 2022 komen er daarmee als volgt uit te zien:

 • tarief eerste schijf 32%;
 • tarief eerste schijf starters 40%;
 • grens eerste schijf € 350.000 R&D-(loon)kosten;
 • tarief tweede schijf 16%.

Budget

In 2020 heeft zich een onderuitputting van het WBSO-budget met € 55 miljoen voorgedaan. Met een omvang van € 1226 miljoen aan door bedrijven gerealiseerde verminderingen op hun loonheffingen, was de stimulering via de WBSO in 2020 echter nog nooit zo groot qua financiële omvang. Dat desondanks nog sprake was van een onderuitputting is het gevolg van de structurele verhoging van het WBSO-budget met € 76 miljoen per 2019.
Conform de bestaande budgetsystematiek van de WBSO is dit bedrag aan onderuitputting in 2022 beschikbaar bovenop het basisbudget van € 1281 miljoen, zodat het beschikbare WBSO-budget in 2022 € 1336 miljoen bedraagt. Op basis van de ramingen van RVO is de verwachting dat met de voor 2022 voorgestelde parameters binnen dit budget gebleven kan worden. Er hoeft daarom naar verwachting in 2022 geen beroep te worden gedaan op de € 62 miljoen aan reserve die nog beschikbaar is als gevolg van niet benutte onderuitputtingen van het WBSO-budget in eerdere jaren, aldus Keijzer.Kabinet vereenvoudigt en verduidelijkt systematiek WBSO

Het kabinet heeft op Prinsjesdag voorgesteld om de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (de S&O-afdrachtvermindering, beter bekend als de WBSO) op een tweetal punten aan te passen.

Ten eerste wordt voorgesteld een aantal wijzigingen door te voeren om de aanvraag-, mededeling- en verrekensystematiek verder te vereenvoudigen. Daarnaast stelt het kabinet voor om te verduidelijken dat alleen kosten en uitgaven die aangevraagd zijn en waarvoor een S&O-afdrachtvermindering toegekend is, kunnen worden opgevoerd bij de mededeling.

Vereenvoudiging biedt ondernemer flexibiliteit


Vanaf 2022 is het toegestaan dat in het geval meer dan één S&O-verklaring wordt aangevraagd en afgegeven, de periodes waarop S&O-verklaringen elkaar mogen overlappen. Hierdoor is het voor een ondernemer mogelijk vanaf 1 januari 2022 steeds een nieuwe S&O-aanvraag in te dienen die de eerstvolgende kalendermaand start, ook indien die kalendermaand reeds in een eerdere S&O-verklaring is opgenomen. Wel geldt – net als nu het geval is – een maximum van vier aanvragen per kalenderjaar.Door deze wijziging kunnen ondernemers beter inspelen op nieuwe S&O-projecten en eerder extra verwachte uren, kosten of uitgaven voor reeds toegekende S&O-projecten opvoeren. Het geeft de ondernemer de kans om in geval van een onverwachte gebeurtenis met veel impact op de uitvoering van zijn S&O-plannen in te spelen op deze gewijzigde situatie.Met het oog op de uitvoering door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijft in de voorgestelde systematiek ongewijzigd dat een S&O-verklaring ten minste drie kalendermaanden beslaat. Dat betekent dat een S&O-aanvraag met betrekking tot een kalenderjaar uiterlijk op 30 september van dat jaar moet zijn ingediend.

Verduidelijking op te voeren kosten en uitgaven bij mededeling

Het kabinet stelt voor te verduidelijken dat alleen kosten en uitgaven waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven opgevoerd kunnen worden in de mededeling, waardoor een correctie van de mededeling door RVO ook mogelijk is als andere kosten en uitgaven worden opgevoerd dan vooraf zijn aangevraagd. Alleen de aangevraagde kosten en uitgaven zijn immers vooraf getoetst op de voorwaarden van de WVA. Hiermee wordt verwarring over welke kosten wel en niet kunnen worden meegenomen in de subsidie, voorkomen.

Subsidienieuws Economische Zaken en Klimaat

Compensatie kosten verduurzaming voor particulieren en mkb

De overheid komt Nederlanders die duurzame keuzes maken tegemoet in de kosten. Daarom worden bestaande subsidieregelingen uitgebreid zodat consumenten een tegemoetkoming van € 1000 tot € 2100 kunnen krijgen voor de aanschaf van een hybride warmtepomp (op basis van de ISDE). Ook werkt het kabinet maatregelen uit gericht op extra stimulering van (betaalbare) elektrische auto’s en helpt het kabinet (mkb-)bedrijven bij verduurzaming door de aanschaf van elektrische bestelbussen te subsidiëren. Tot slot komt er een Nationaal Isolatieprogramma om de 20% slechtst geïsoleerde huur- en koopwoningen versneld te isoleren.

Budget verhoging SDE++ voor duurzame energieproductie

Het kabinet verhoogt het budget van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++), dat onder andere door het bedrijfsleven ingezet kan worden voor zonnepanelen, met € 3 miljard.

€ 70 miljoen voor CO2-reducerende maatregelen

Ter bevordering van CO2-reducerende maatregelen is in de begroting van EZK voor 2022 € 70 miljoen  beschikbaar gesteld. Deze middelen worden op hoofdlijnen als volgt besteed:

 • Waterstof: Vanuit de klimaatenveloppe voor de industrie wordt in 2022 € 10 miljoen bijgedragen aan de DEI+ en een nieuwe tenderregeling voor de opschaling van groene waterstof.
 • CCUS: er is € 15 miljoen beschikbaar voor haalbaarheidsstudies, Front End Engineering Design (FEED)-studies en CC(U)S-pilots om hiermee de toepassing van CC(U)S-technologieën in de gehele CC(U)S-keten (afvang, transport, hergebruik en opslag van CO2) of in delen van de keten, te testen en/of te demonstreren in een praktijkomgeving of industriële omgeving
 • CO2-reductie industrie: € 45 miljoen voor pilot- en demonstratieprojecten voor versnelling van kosteneffectieve CO2-reductie in de industrie, veelal via de DEI+-regeling. Een deel van de middelen is bestemd voor haalbaarheidsstudies onder de bestaande TSE-regeling.

Verwacht: tenderregeling gericht op elektrolyseprojecten

Er is een bedrag van € 252,1 miljoen gereserveerd voor de eerste fase voor de opschaling van de productie van duurzame waterstof door middel van elektrolyse. Dit budget zal naar verwachting in 2022 toegekend worden met een tenderregeling gericht op elektrolyseprojecten tussen de 0,5 en 50 MW. De opschaling moet leiden tot een significante kostprijsreductie, zodat elektrolyse richting 2030 op kostprijs kan concurreren met alternatieven voor CO2-reductie.

Scholing ICT- en technische beroepen

Voor de regeling Omscholing naar ICT- en techniek-kansrijke beroepen (OIT) wordt bovenop het huidige budget in 2021 van € 37,5 miljoen een bedrag van € 40 miljoen in 2022 beschikbaar gesteld. Met dit bedrag kunnen 10.000 mensen structureel worden omgeschoold naar een kansrijk beroep.

Winkelgebieden

Het kabinet investeert de komende jaren € 100 miljoen in het realiseren van toekomstbestendige winkelgebieden en in vitale binnensteden. Deze aanpak herstructurering van winkelgebieden in binnensteden en kernen start in de zomer van 2021. De uitgaven zullen verspreid over enkele jaren plaatsvinden.

Deelname EU-projecten

Het kabinet stelt € 300 miljoen als startbedrag beschikbaar voor deelname van Nederland aan twee zogenoemde ‘Important Projects of Common European Interest (IPCEI’s) op het gebied van micro-elektronica en cloudinfrastructuur. Dit zijn grootschalige Europese samenwerkingen van bedrijven en kennisinstellingen rondom een innovatieve technologie, een productieketen of infrastructuur die wordt gezien als strategisch belangrijk voor de EU. Deze projecten gaan nu van start en zijn van groot belang voor de banen en inkomsten van (over)morgen. Nederland neemt deel aan IPCEI ME2 (gericht op het versterken van de productieketen en het behouden van het concurrentievoordeel van de innovatieve Europese techindustrie) en IPCEI CIS (gericht op het opzetten van Europese cloudinfrastructuur en -diensten op te zetten die bijdragen aan cyberveiligheid, interoperabiliteit en duurzame toepassingen. Het is van belang voor consumenten, bedrijven en overheden om data veilig en op Europese voorwaarden te kunnen delen en opslaan.

Deep tech Fonds

Het kabinet werkt aan het opzetten van het Deep tech Fonds, een fonds dat investeringen in bedrijven met innovatieve complexe technologie mogelijk kan maken. Het fonds wordt uitgewerkt als co-investeringsfonds en als separaat fonds ondergebracht bij Invest-NL. De omvang van het fonds zal € 250 miljoen bedragen, waarvan € 175 miljoen door de EZK wordt ingebracht en het resterende deel door Invest-NL.

Steunpercentages Milieu-investeringsaftrek (MIA) verhoogd

Bedrijven worden extra gestimuleerd om te investeren in innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen door de steunpercentages van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) te verhogen. Bedrijven kunnen hierdoor meer kosten van hun fiscale winst aftrekken. De percentages worden vanaf 1 januari 2022 verhoogd van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%.

Klimaatverandering aanpakken

Het kabinet gaat € 6,8 miljard extra uitgeven aan klimaatmaatregelen. Er komen subsidieregelingen beschikbaar voor:

 • subsidies om mensen te helpen bij verduurzaming
 • duurzame energie en andere technologieën die de CO2-uitstoot verlagen
 • de energie-infrastructuur van de toekomst
 • maatregelen voor minder CO2 in de industrie
 • de uitvoering van bestaande afspraken uit het Klimaatakkoord

Investeringen in infrastructuur voor energie

Het kabinet wil € 1,3 miljard investeren om ervoor te zorgen mensen vaker nieuwe energiebronnen- en dragers gebruiken. Onderdeel hiervan is een investering van € 750 miljoen om delen van het bestaande gasnet om te bouwen tot een zogenaamde ‘Waterstof Backbone’. Dat wordt een landelijk transportnet voor waterstof tussenverschillend industriële clusters in Nederland. Zo kan de industrie op meerdere plekken tegelijk verduurzamen. Ook reserveert het kabinet € 315 miljoen voor de ontwikkeling van Warmtelinq. Dat is een warmtenet van de Rotterdamse haven naar Leiden en Den Haag. Het net kan 120.000 woningen in die regio verwarmen.

Subsidienieuws Financiën & Belastingplan

Thuiswerken: onbelaste thuiswerkvergoedingen

Per 1 januari 2022 komt de mogelijkheid voor werkgevers om een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding te geven van maximaal € 2 per dag. Dit is gebaseerd op een berekening van het Nibud van de gemiddelde extra kosten per thuisgewerkte dag, voor bijvoorbeeld koffie en verwarming. Voor het inrichten van een thuiswerkplek kon een werkgever al een onbelaste vergoeding geven. Ook blijft een onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer voor woon-werkverkeer bestaan voor de dagen dat de werknemer naar kantoor gaat.

Stimulans voor bedrijven om in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te investeren: verhoging MIA-percentages

Bedrijven worden extra gestimuleerd om te investeren in innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen door de steunpercentages van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) te verhogen. Bedrijven kunnen hierdoor meer kosten van hun fiscale winst aftrekken. De percentages worden vanaf 1 januari 2022 verhoogd van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%.

Korting bijtelling emissievrije auto’s blijft behouden

De verkoop van emissievrije auto’s (zoals elektrische auto’s en waterstofauto’s) wordt volgend jaar blijvend gestimuleerd. De verkoop van deze auto’s gaat beter dan verwacht en dat is goed voor het klimaat. Tegelijkertijd kost dit de overheid meer geld dan bij het Klimaatakkoord was afgesproken. Volgens deze afspraken zou het stimuleringsbeleid hierdoor eigenlijk vanaf 2022 worden versoberd. De klimaatopgave is nog groot. Daarom blijft het kabinet ook in 2022 de verkoop stimuleren. Dit betekent dat de korting op de bijtelling tot en met 2025 behouden blijft.

Subsidienieuws Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Loopbaan ontwikkeling: geld voor STAP en SLIM-subsidie mkb

Het kabinet stimuleert dat mensen zich gedurende hun loopbaan ontwikkelen. Dit gebeurt onder andere met het budget voor STAP (Stimulering Arbeidsmarktpositie). Werkenden en niet-werkenden kunnen vanaf 1 maart 2022 tot € 1.000 aanvragen voor een scholingsactiviteit. Verder is er in 2022 wederom € 49 miljoen beschikbaar vanuit de subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM-regeling). Hiermee worden werkgevers in het mkb gestimuleerd om te investeren in de leercultuur.

Nederland leert door

NL leert door Het NL leert door programma is opgezet in het kader van crisis- en herstelmaatregelen waar door middel van leren en ontwikkelen wordt ingezet op het behoud van werk of de overgang naar nieuw werk voor mensen die als gevolg van de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Het programma bestaat uit drie subsidieregelingen: NL leert door met inzet van ontwikkeladvies, NL leert door met inzet van scholing en NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk. In 2022 staat budget gereserveerd voor de afronding van de tijdvakken van de regeling NL leert door met inzet van scholing (€ 25,6 miljoen) en voor de regeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk (€ 27 miljoen).

Subsidienieuws Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

€ 170 miljoen voor opgelopen studievertraging in mbo, € 1 miljard voor hoger onderwijs

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs ontvangen de instellingen € 170 miljoen om studenten te begeleiden bij het inlopen van de opgelopen studievertraging en bij hun persoonlijke ontwikkeling. Ook de instellingen in het hoger onderwijs ontvangen middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs om studievertraging en achterstand tegen te gaan. Met circa € 1,0 miljard helpen we hogescholen en universiteiten met het beperken van achterstanden, het bevorderen van het studentenwelzijn en het bestrijden van stagetekorten.

Budget subsidieregeling Praktijkleren verhoogd

Om het ontstane tekort aan stages en leerwerkplekken tegen te gaan, wordt het budget voor de subsidieregeling praktijkleren verhoogd en het actieplan stages en leerbanen met één jaar verlengd. Er is per leerwerkplek, op basis van de huidige ramingen, weer € 2.700 per jaar beschikbaar.

€ 10,5 miljoen voor verlenging regeling extra begeleiding en nazorg mbo in 2022

Bij het verlengen van de regeling extra begeleiding en nazorg mbo in 2022 is het bieden van extra begeleiding aan laatstejaars mbo-studenten in de ‘corona-enveloppe’ opgegaan. Het onderdeel nazorg door mbo-instellingen van de aanpak jeugdwerkloosheid is geen wettelijke taak en blijft daarom in de regeling en vormt geen onderdeel van de opslag op de bekostiging. Voor dit onderdeel kunnen instellingen naar verwachting in het najaar 2021 deze subsidie aanvragen voor 2022. Hiervoor wordt € 10,5 miljoen beschikbaar gesteld.

Leven Lang Ontwikkelen

Het Ministerie van OCW werkt met andere departementen, sociale partners, onderwijsinstellingen en andere stakeholders aan het realiseren van een doorbraak op leven lang ontwikkelen. Het kabinet is voornemens om de huidige fiscale aftrek van scholingsuitgaven vanaf 2022 om te vormen tot een gerichte uitgavenregeling, het STAP-budget (Stimulering Arbeidsmarktpositie). DUO ontwikkelt en beheert het scholingsregister, dat voor de uitvoering van de STAP-regeling noodzakelijk is. In 2022 is in de OCWbegroting € 6,8 miljoen beschikbaar voor het verbeteren van de randvoorwaarden voor leven lang ontwikkelen. Het Ministerie van OCW zorgt daarbij voor flexibilisering van het mbo en een landelijk scholingsportaal met een overzicht van scholingsmogelijkheden en publieke en private financieringsmogelijkheden.

Subsidienieuws Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Stikstofreductie

Met de Wet Stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn), die het afgelopen jaar is aangenomen, implementeert LNV in 2022 een pakket stikstofreducerende (bron)maatregelen voor het behoud, herstel en bescherming van kwetsbare natuur. Dat zorgt ook voor economisch perspectief en maakt het mogelijk dat de zogenoemde PAS-melders een natuurvergunning krijgen. Hiervoor is eerder al € 5 miljard  uitgetrokken voor de periode tot 2030. Om de natuur te versterken en vergunningverlening op gang te houden, is op termijn extra inzet nodig.

LED in de glastuinbouw

Het budget voor subsidies in de bestaande regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EEHEGL) regeling wordt verhoogd met € 25 mln. Hiermee kan de SONTverlichting (de algemeen toegepaste assimilatieverlichting in kassen) worden vervangen door full spectrum LED-verlichting met een equivalente lichtopbrengst bij een lager energieverbruik. Met deze maatregel kan op circa 100 ha SONT-verlichting worden vervangen door LED, wat ongeveer een reductie van 0,025 Mton CO2 per jaar oplevert. Deze maatregel maakt deel uit van het Urgenda 2.0 pakket.

Innovatie op het boerenerf: € 13,1 miljoen beschikbaar

Voor het programma ‘Innovatie op het boerenerf’ is in 2022 € 13,1 miljoen beschikbaar. Het doel van het programma is om de kennis die beschikbaar is over verduurzaming van de landbouw en praktijkgerichte innovaties sneller te laten doorstromen naar boeren en tuinders. Kennis wordt ontsloten via een digitaal platform: het vernieuwde Groen Kennisnet. In 2022 stelt LNV 5000 vouchers beschikbaar waarmee agrariërs onafhankelijke en deskundige bedrijfsadviseurs kunnen inschakelen of kunnen deelnemen aan cursussen (o.a. over stikstof) van groene hoger-onderwijsinstellingen. Het aanbod van cursussen voor agrariërs of adviseurs waarvoor vouchers kunnen worden ingezet, wordt uitgebreid.

Subsidienieuws Volksgezondheid, Welzijn en Sport

€ 2,1 miljard voor Coronabestrijding

De meest ingrijpende fase van de coronacrisis ligt achter ons, maar er blijven risico’s. Daarom investeren we in 2022 vooralsnog € 2,1 miljard euro in de coronabestrijding. Nederland moet zicht houden op de verspreiding van het virus door te blijven monitoren en testen. Ook zet het ministerie van VWS onverminderd in op de bestrijding van het virus door middel van vaccinatie. Omdat de GGD’en een essentiële rol blijven spelen in de coronabestrijding is het belangrijk deze organisaties versterken. Dit doet het kabinet onder andere door extra middelen beschikbaar te stellen voor het bron- en contactonderzoek, de teststraten en het vaccinatieprogramma.

Subsidieregelingen voor ondersteuning wijkverpleging en e-health thuis

Via de Subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging komt € 57 miljoen euro beschikbaar voor projecten gericht op samenwerking of het verminderen van administratieve lasten.

Het kabinet komend jaar € 14 miljoen uit voor de ‘stimuleringsregeling e-health thuis’ voor mensen die thuis ondersteuning en zorg nodig hebben.

Pandemische paraatheid: miljoenen voor voorbereiding op onbekende dreigingen

Door de coronacrisis hebben we ingezien dat we beter voorbereid moeten zijn op onbekende dreigingen voor de volksgezondheid: onze pandemische paraatheid moet beter. Om hiermee een start te maken stelt het kabinet volgend jaar in totaal € 22 miljoen beschikbaar. Er wordt een plan opgesteld om voorbereid te zijn op toekomstige pandemieën, waarin het vergroten van het aanpassingsvermogen en de zelfvoorzienendheid centraal staan. Er moet worden geïnvesteerd in de publiek-private samenwerking bij de ontwikkeling en productie van vaccins, geneesmiddelen en medische technologie. Ook wordt er een landelijke infrastructuur ingericht om de 25 GGD’en aan te sturen ten tijde van crisis. Een ander onderdeel van de pandemische paraatheid is het opbouwen van de nationale zorgreserve, een duurzaam bestand van zorgprofessionals die kunnen inspringen in tijden van crisis. Hiervoor trekt het kabinet vanaf volgend jaar per jaar € 5 miljoen uit.

Jeugdzorg: € 1,3 miljard extra beschikbaar voor gemeenten

Om de toegankelijkheid, effectiviteit, betaalbaarheid en kwaliteit van de jeugdzorg verder te verbeteren is urgent actie nodig. Hiervoor komt in 2022 € 1,3 miljard extra beschikbaar voor gemeenten, bovenop de € 300 miljoen die vorig jaar is toegezegd. Het kabinet en de gemeenten maken samen met cliëntenorganisaties, beroeps- en brancheverenigingen en professionals een hervormingsagenda voor het jeugdstelsel. Daarin worden afspraken gemaakt die moeten leiden tot een duurzame verbetering van het jeugdhulpstelsel. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met gemeenten om al aan de slag te gaan met een aantal maatregelen, zoals het breder invoeren van een praktijkondersteuner jeugd-ggz bij de huisarts.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verduurzaming woningen en gebouwen
Het kabinet investeert de komende tien jaar jaarlijks € 100 miljoen in woningbouw. De € 1 miljard moet bijdragen aan de snelle bouw van nieuwe betaalbare woningen. Voor een snelle verduurzaming van woningen en gebouwen trekt het kabinet ruim € 1,3 miljard uit.

Verder gaat er € 288 miljoen naar tegemoetkomingen bij de aanschaf van hybride warmtepompen. Deze pompen zijn een combinatie van een elektrische warmtepomp en een cv-gasketel. In veel situaties is dat een goede opstap naar aardgasvrij, zo meent BZK.
Om opschaling bij verduurzaming van woningen te bevorderen met het oog op kostenreductie, is in 2020 de Subsidieregeling Renovatieversneller gestart. Omdat bij de eerste tender in 2020/2021 bleek dat geen van de inschrijvingen voldeed, wordt de regeling aangepast en de aansturing van het ondersteuningsprogramma verbeterd. Een aangepaste regeling zal in 2022 worden opengesteld en uitbetaling is in 2022 (en verder) voorzien.

Nationaal isolatieplan
Van de ruim € 1,3 miljard voor verduurzaming gaat € 514 miljoen naar een nationaal isolatieprogramma dat erop gericht is versnelling aan te brengen in het isoleren van woningen. Dit geld is voor zowel koop- als huurhuizen en speciaal bedoeld voor het verbeteren van huizen die nu nog een slechte energieprestatie hebben. Daar is met goede isolatie veel winst mee te behalen. Bewoners worden daarom bij het nemen van isolatiemaatregelen verder ondersteund, bijvoorbeeld met vouchers.Energiezuinig maken vastgoed politie, scholen en ziekenhuizen
Vanuit het extra budget is verder € 525 miljoen beschikbaar om vastgoed voor politie, justitie, scholen en ziekenhuizen sneller energiezuiniger te maken. Daarnaast worden gemeenten en energieregio’s met € 70 miljoen extra tegemoetgekomen bij de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord.

Buitenlandse Zaken

Als eerste al het nieuws over prinsjesdag in je mailbox ontvangen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!


Nieuwsbrief

Direct informatie over 1 van deze onderwerpen?

Neem contact met ons op!

Contact

Voor de belangrijkste updates van 2022 kan je deze pagina bezoeken.