Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Live-update: lees hier het belangrijkste nieuws van Prinsjesdag

Home » Live-update: lees hier het belangrijkste nieuws van Prinsjesdag

Live-update: lees hier het belangrijkste nieuws van Prinsjesdag

Hieronder het meest in het oog springende subsidiegerelateerde nieuws uit de op Prinsjesdag bekendgemaakte Miljoenennota en Rijksbegroting 2020.

Vanaf volgend jaar vier keer per jaar WBSO aanvragen

Het aantal momenten waarop de populaire innovatiesubsidie WBSO kan worden aangevraagd wordt uitgebreid van drie naar vier keer per jaar. Deze maatregel sluit aan bij de uit een evaluatie naar voren gekomen wens van het bedrijfsleven om de aanvraagprocedure te vereenvoudigen en te verkorten. Naast het extra aanvraagmoment is het voor ondernemers vanaf volgend jaar ook mogelijk tot een dag voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag betrekking heeft subsidie aan te vragen. Nu is dat nog een maand van tevoren. Ook deze tweede wijziging doet recht aan de gewenste flexibiliteit van de regeling. In het bijzonder voor de groep die werkt met korte innovatiecycli, bijvoorbeeld in de ICT-sector, zo meldt het ministerie van Financiën in de Overige fiscale maatregelen 2020.

Ondersteuningspercentages
Wat betreft de ondersteuningspercentages gaat de staatssecretaris voor (langdurige) continuïteit. Door te schuiven met de budgetonderuitputting uit 2018 à € 89 miljoen en de resterende onderuitputting uit 2017 en eerder à € 75 miljoen, is er tot en met 2022 naar verwachting voldoende budget om de ondersteuningspercentages tot en met 2022 op hetzelfde niveau te houden. Daarbij is ook rekening gehouden met een stabiele ontwikkeling of lichte groei (van jaarlijks ruim 3%) van private R&D onder de WBSO.Met het stabiel houden van de ondersteuningspercentages wil Keijzer de jaarlijkse onzekerheid bij het bedrijfsleven over een eventuele bijstelling van deze zogeheten parameters zoveel mogelijk wegnemen. Voor 2020 is overigens € 1281 miljoen beschikbaar voor de WBSO.

Verbreding Energie-investeringsaftrek (EIA)

Sinds 1 januari 2019 is in de EIA een aftrekpercentage van kracht van 45%. Daarmee wordt een netto fiscaal voordeel op termijn gerealiseerd van ongeveer 10%. Het EIA-budget van € 147 miljoen wordt naast de stimulering van energiebesparing ook benut voor verbreding van de EIA in verband met het Klimaatakkoord met de focus op CO2-reducerende maatregelen, waaronder ondersteuning van investeringen in warmte-infrastructuur. In de uitvoeringsregeling EIA voor 2020 krijgt deze verbreding van de EIA zijn beslag.

Budgetten MIA en VAMIL

Het budget voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) bedraagt in 2020 € 124 miljoen (dit jaar € 114 miljoen). Het budget voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) blijft gelijk op € 25 miljoen.

Stroomlijning Energie-innovatieregelingen

De energie-innovatieregelingen worden verder gestroomlijnd en in het teken gesteld van de meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s); dit betreft de Topsector Energie-regelingen, de Demonstratieregeling Klimaat- en Energie Innovatie (DEI+) en de Hernieuwbare energieregeling (HER). In lijn met de verbreding van de SDE+ naar de SDE++ zal in 2020 ook een traject worden gestart om de HER te verbreden en te richten op CO2-reductie.

€ 65 miljoen voor nieuw programma TechLeap.NL voor start- en scale-ups

StartupDelta wordt voor vier jaar voortgezet onder de nieuwe naam TechLeap.NL. In het nieuwe programma ligt de focus op het bevorderen van doorgroei: van startups naar scale-ups en van scale-ups naar bedrijven met een grote maatschappelijke en economische impact. Om dat te bereiken zal het nieuwe programma van TechLeap.NL bestaan uit een expertisecentrum voor het ecosysteem en een groeiprogramma om de groei van potentiële scale-ups te bevorderen. Voor de uitvoering van de startup en scale-up agenda wordt tot en met medio 2023 een bedrag van € 65 miljoen beschikbaar gesteld binnen de EZK-begroting. Hiervan is € 35 miljoen voor het nieuwe programma van TechLeap.NL, € 15 miljoen voor initiatieven vanuit het ecosysteem, en € 15 miljoen voor flankerend beleid van EZK, zoals bijvoorbeeld het Netherlands Point of Entry en de RVO Fastlane.

Tarief innovatiebox van 7% naar 9%

Als ondernemers winst maken met innovatieve activiteiten, hoeven zij over dit deel van de winst minder vennootschapsbelasting te betalen. Het tarief van deze innovatiebox is nu 7%, en gaat per 1 januari 2021 omhoog naar 9%.

€ 55 miljoen voor CO2-reducerende maatregelen in de industrie

Vanuit EZK wordt in 2020 € 55 miljoen beschikbaar gesteld voor CO2-reductie in de industrie. Het grootste deel, € 30 miljoen is bestemd voor pilot en demonstratieprojecten voor versnelling van kosteneffectieve CO2-reductie in de industrie waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de DEI+-regeling. Een deel van de middelen wordt bestemd voor haalbaarheidsstudies onder de bestaande TSE-regeling. € 15 miljoen gaat naar voor haalbaarheidsstudies en CC(U)S-pilots om hiermee de toepassing van CC(U)S-technologieën in de gehele CC(U)S-keten (afvang, transport, hergebruik en opslag van CO2), of in delen van de keten, te testen of te demonstreren in een praktijk- of industriële omgeving. Tot slot wordt er € 10 miljoen ingezet op versnelling van projecten rondom opslag, conversie en toepassing van Waterstof in de industrie. Hierbij zal de focus met name gericht zijn op pilot en demo’s maar zal er ook nadrukkelijk aandacht zijn voor de ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling die bijdragen aan de verdere opschaling.

Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid

In 2020 en verder wordt toegewerkt naar het realiseren van vijfentwintig missies verdeeld over vier thema’s (Energietransitie en Duurzaamheid, Landbouw, Water en Voedsel, Gezondheid en Zorg en Veiligheid) en versterkt ingezet op sleuteltechnologieën. Voor sleuteltechnologieën worden Meerjarige Programma’s en bijbehorende subsidieregelingen ontwikkeld, onder andere gericht op kunstmatige intelligentie, fotonica en kwantum- en nanotechnologie.

Oprichting investeringsfonds Invest-NL

In 2019 wordt Invest-NL opgericht, met als doel het realiseren van maatschappelijke transitieopgaven door financiering van ondernemingen (zoals die op het terrein van energie en duurzaamheid) en het bieden van toegang tot ondernemingsfinanciering aan het mkb en doorgroeiende ondernemingen. Op beide vlakken verhinderen marktfalen en markt-imperfecties dat private investeringen het maatschappelijk gewenste niveau bereiken. De instelling zal eenmalig € 1,7 miljard aan startkapitaal krijgen voor zijn investeringen en krijgt jaarlijks € 10 miljoen aan ontwikkelbudget vanuit EKZ. Invest-NL kan zowel direct investeren in bedrijven, als indirect via fondsvorming. De focus in 2020 zal naast de verdere bouw van de organisatie, vooral liggen op de pijplijn met investeringsvoorstellen en de voortgang op de doelstellingen die met de investeringen en de ontwikkelactiviteiten zijn beoogd.

Verbreding van de SDE+

In het Regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd de inzet van de middelen voor de SDE+ te verbreden van hernieuwbare energieproductie naar CO2-reductie. Op deze manier worden de beschikbare middelen ingezet om een zo groot mogelijke CO2-reductie te realiseren en daarmee bij te dragen aan de ambities voor 2030. Voor maatregelen die kosteneffectief bijdragen aan CO2-reductie, maar die op dit moment niet onder de SDE+ vallen, wordt uitgewerkt hoe deze het beste ondersteund kunnen worden. In het najaar van 2019 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de definitieve nieuwe regeling en welke technieken worden opengesteld.

Bijna € 90 miljoen voor circulaire projecten

De ontbrekende schakel om de klimaatdoelen van Parijs te halen, is de circulaire economie, stelt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ambitie van het kabinet is dat Nederland in 2030 50% van de gebruikte materialen zoveel mogelijk hergebruikt. Afval moet op een zo groot mogelijke schaal tot bruikbare grondstof worden verwerkt. Daarom maakt het kabinet in 2020 eenmalig €80 miljoen vrij om circulaire projecten die ook CO2-reductie opleveren in onder meer de grond-, weg- en waterbouw en de kunststofketen te stimuleren. Daarnaast stelt het kabinet in de begroting voor 2020 €8 miljoen beschikbaar voor programma’s die de overgang naar een circulaire economie in verschillende sectoren moeten bevorderen.

Digitalisering: budget voor digitale innovatie en datadeling

Nederland heeft een sterke uitgangspositie als het gaat om het delen van data, niet alleen binnen, maar ook tussen sectoren. Daarmee wordt een belangrijke voorwaarde ingevuld voor succesvolle innovatie op digitaal terrein. Ter ondersteuning daarvan heeft het kabinet een visie op datadeling tussen bedrijven gepubliceerd, en steunt ook in 2020 financieel concrete initiatieven voor vrijwillige datadeling tussen bedrijven, en dan vooral over sectorgrenzen heen. Ignite Group houdt het komende jaar in de gaten hoe dit voornemen zich gaat vertalen in concrete subsidieregelingen.

€ 49 miljoen voor subsidie leven lang ontwikkelen voor het mkb

In 2020 wordt gestart met een subsidieregeling voor het stimuleren van leven lang ontwikkelen voor het mkb en specifiek voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie met een jaarlijks budget van ruim € 49 miljoen. Een gedeelte van de middelen (bijna € 11 miljoen) is overgeboekt naar het Ministerie van OCW om toe te voegen aan de bestaande subsidieregeling Praktijkleren. Het bedrag wordt ondergebracht in een apart compartiment zodat werkgevers in de betreffende drie sectoren extra subsidie ontvangen voor het aanbieden van BBL-leerplekken bovenop het bedrag aan subsidie waarop zij op grond van de huidige regeling Praktijkleren al aanspraak kunnen maken.

Stimuleringsregeling E-health Thuis: in 2020 € 19,2 miljoen beschikbaar

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) geeft in 2020 een impuls aan de opschaling en borging van e-health-toepassingen die mensen thuis ondersteuning en zorg bieden. Het gaat hierbij om digitale toepassingen die de kwaliteit van leven van mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag verbeteren. De ambitie van VWS is dat cliënten mede door het beschikbaar zijn en gebruik van e-health langer thuis kunnen blijven wonen. In 2020 is € 19,2 miljoen beschikbaar.

€ 25 miljoen voor twee aanvraagrondes voor het regionaal investeringsfonds mbo

Ook in 2020 zijn er weer twee toekenningsrondes voor het regionaal investeringsfonds mbo (RIF). Via het RIF wordt de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt bevorderd. Voor de nieuwe regeling Regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022 wordt in totaal € 100 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 25 miljoen in 2020.

Benieuwd naar wat de bovenstaande programma’s en maatregelen in 2020 voor jouw bedrijf betekenen? We praten je graag bij!