Zoeken
Sluit dit zoekvak.

VWS versoepelt regels verantwoorden subsidies

Home » VWS versoepelt regels verantwoorden subsidies

VWS versoepelt regels verantwoorden subsidies

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Besluit versoepeling subsidieregels uitbraak coronavirus gepubliceerd. Met dit besluit worden de regels voor het verantwoorden van door het ministerie van VWS verstrekte subsidies op enkele punten versoepeld. Dit in verband met de grote gevolgen van de uitzonderlijke uitbraak van het coronavirus.
Ten eerste wordt een vrijstelling verleend aan subsidieontvangers van de termijn voor het indienen van de aanvraag tot vaststelling in het kader van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. Die termijn houdt in dat subsidieontvangers hun aanvraag tot vaststelling doorgaans moeten indienen binnen 22 weken na afloop van de subsidieperiode (de projectperiode, dan wel het boekjaar waarvoor de subsidie is verleend). Voor een tweetal van de Kaderregeling afwijkende subsidieregelingen, de Subsidieregeling publieke gezondheid (PUBGEZ) en de Subsidieregeling abortusklinieken (ABKLIN), geldt een vergelijkbare indieningstermijn. Door de nu gepubliceerde versoepeling mogen alle subsidieontvangers hun aanvraag tot subsidievaststelling uiterlijk drie maanden later indienen.

Daarnaast is dus besloten bij de verantwoording van bepaalde, recente subsidies af te zien van het gebruikelijke rapport van feitelijke bevindingen (omtrent de naleving van de aan de verleende subsidie verbonden verplichtingen door de subsidieontvanger). Het gaat daarbij ten eerste om subsidies als bedoeld in artikel 1.5, onderdeel b, van de Kaderregeling, die € 125.000 of meer bedragen, die zijn verleend ten behoeve van 2019 of waarbij de subsidieperiode eindigt in het eerste of tweede kwartaal van 2020. Ten tweede betreft het instellingssubsidies over 2019 en recente projectsubsidies waarbij de projectperiode eindigde in het laatste kwartaal van 2019, of eindigt in het eerste of tweede kwartaal van 2020.

Meer weten?

Zie voor het Besluit versoepeling subsidieregels uitbraak coronavirus: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-20882.html