Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Vind hier het belangrijkste subsidienieuws van Prinsjesdag

Home » Vind hier het belangrijkste subsidienieuws van Prinsjesdag

Vind hier het belangrijkste subsidienieuws van Prinsjesdag

Hier vind je het meest in het oog springende subsidie gerelateerde nieuws uit de op Prinsjesdag bekendgemaakte Miljoenennota en Rijksbegroting 2021. Deze pagina wordt tijdens Prinsjesdag voortdurend up to date gehouden. Mis niets!

> WBSO 2021
> Economische Zaken en Klimaat> Financiën
> Sociale Zaken en Werkgelegenheid
​> Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ​> Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
> Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Subsidienieuws WBSO 2021 

WBSO 2021: tarief eerste schijf naar 40%, starterstarief naar 50%

Tegelijk met de publicatie van de Miljoenennota 2021 heeft EZK-staatssecretaris Keijzer de Tweede Kamer een brief gestuurd over de ondersteuningspercentages van de WBSO in 2021 en de opvolging van enkele aanbevelingen uit de WBSO-evaluatie 2011-2017.
Om ervoor te zorgen dat de private investeringen in R&D tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk op peil blijven, heeft het kabinet besloten om extra budget beschikbaar te stellen voor de WBSO in 2021. Dit budget zal gericht worden ingezet voor de verhoging van het tarief in de eerste schijf (van 32% naar 40%) en het starterstarief (van 40% naar 50%). Deze al aangekondigde verhoging komt ten goede aan alle WBSO-gebruikers, waarbij met name het innovatieve mkb en starters een extra stimulans krijgen om te investeren in R&D, aldus Keijzer.In 2021 zullen daarmee de volgende tarieven van toepassing zijn op de WBSO:

  • Tarief eerste schijf 40%;
  • Tarief eerste schijf starters 50%;
  • Grens eerste schijf € 350.000 S&O-(loon)kosten;
  • Tarief tweede schijf 16%.

De extra kosten van deze incidentele ophoging van het tarief in de eerste schijf en het starterstarief zijn geraamd op € 157 miljoen. Het totale beschikbare budget voor de WBSO in 2021 bedraagt daarmee € 1438 miljoen in plaats van € 1281 miljoen. Het extra budget is afkomstig uit de onderuitputting van de WBSO in 2019 (€ 55 miljoen) en een deel van de reserves uit eerdere jaren (€ 102 miljoen van de totale reserve van € 164 miljoen). De eventuele onderuitputting 2020 zal, conform de WBSO-budgetsystematiek, toegevoegd worden aan het WBSO-budget 2022 en daarmee beschikbaar blijven voor het R&D-intensieve bedrijfsleven.

Subsidienieuws Economische Zaken en Klimaat​

Coronamaatregelen

Per 1 oktober 2020 treedt het nieuwe (derde) steun- en herstelpakket in werking. Meer hierover in onze database.

Nationaal Groeifonds voor toekomstige welvaart

Het kabinet trekt de komende vijf jaar in totaal € 20 miljard uit voor investeringen die bijdragen aan het behouden en vergroten van welvaart. Dit geld wordt ondergebracht in het Nationaal Groeifonds en gaat naar kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling & innovatie. Lees hier het volledige artikel. 

I​nvesteringen in groeibedrijven, innovatie en banen

Het kabinet neemt voor in totaal € 1 miljard aan maatregelen gericht op groeibedrijven, innovatie, het behoud van banen en omscholing in het mkb. 

€ 150 miljoen voor groot nationaal scale-upfonds

Om groeibedrijven (startups en scale-ups) te ondersteunen stelt het kabinet € 150 miljoen beschikbaar door middel van een groot nationaal scale-upfonds. Vanuit dit fonds worden investeringen in het eigen vermogen van scale-ups gedaan, zodat hun solvabiliteitspositie verbetert en deze bedrijven kunnen doorgroeien.

€ 150 miljoen naar Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

Er gaat € 150 miljoen naar de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, waarmee zij innovatieve mkb-bedrijven kunnen ondersteunen. Door het fondsvermogen van ROM’s te versterken, kunnen de ROM’s in nieuwe financieringsrondes ook het eigen vermogen van deze veelal innovatieve mkb-ondernemingen versterken. Daarmee wordt de solvabiliteitspositie van deze bedrijven verstevigd. Voorwaarde is wel dat de regio’s zelf cofinanciering verschaffen.

€ 37,5 miljoen beschikbaar voor intersectorale scholing

Er is voor mkb-werkgevers € 37,5 miljoen beschikbaar voor intersectorale scholing naar tekortberoepen in het mkb. Hiermee kunnen 10.000 trajecten met een gemiddeld subsidiebedrag van € 3750 per stuk worden gesubsidieerd (50% van de verwachte gemiddelde kosten van een omscholingstraject van € 7500 per individu). De werkgever draagt zelf zorg voor de overige 50% (uit eigen middelen, sectorale opleidings- en ontwikkelingsfondsen of andere samenwerkingsverbanden).

€ 300 miljoen voor fonds (middel)grote bedrijven

Er wordt € 300 miljoen gereserveerd voor een beoogd fonds om (middel)grote bedrijven gezond te houden. Vanwege de coronacrisis bestaat de kans dat (middel)grote Nederlandse bedrijven in toenemende mate met solvabiliteitsproblemen worden geconfronteerd. Bedrijven kunnen dan behoefte hebben aan een herkapitalisatie. VNO-NCW heeft het initiatief genomen om samen met institutionele beleggers een investeringsfonds op te richten dat Nederlandse (middel)grote bedrijven zou kunnen herkapitaliseren. De Staat zal zich hier opstellen als een stille investeerder op gelijke voet met de andere private investeerders, zodat er geen sprake zal zijn van staatssteun. Definitieve besluitvorming vindt later dit najaar plaats.

€ 225 miljoen vrijgemaakt voor cofinanciering van EU-programma’s

Tot slot heeft het kabinet € 225 miljoen vrijgemaakt voor cofinanciering van EU-programma’s gericht op regionale ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en digitalisering. Dit biedt Nederlandse deelnemers een grotere slaagkans in de Europese oproepen, waarmee er meer Europese middelen worden geïnvesteerd in Nederlandse bedrijven, universiteiten en andere deelnemers. Dit is inclusief cofinanciering voor:

  • het nieuwe Fonds voor een Rechtvaardige Transitie (JTF), een fonds dat zich vooral zal gaan richten op de economische diversificatie van de zwaarst door de klimaattransitie getroffen gebieden en op de omscholing en actieve inclusie van de werknemers en werkzoekenden in deze gebieden. 
  • het Europese Defensie Fonds (EDF) dat vanaf 2021 de ontwikkeling van militaire capaciteiten door de lidstaten gaat ondersteunen en de Europese Defensie Industrie gaat versterken. Via deelname aan EDF projecten blijft de Nederlandse Defensie sector relevant en innovatief zodat zij kan bijdragen aan de bescherming van nationale veiligheidsbelangen en het verdienvermogen van Nederland.

Sleuteltechnologieën voor maatschappelijke en economische kansen

Het kabinet investeert vanaf 2021 structureel € 10 miljoen per jaar in sleuteltechnologieën zoals kunstmatige intelligentie, kwantum- en nanotechnologie. Daarnaast is er de komende jaren € 23,5 miljoen euro extra beschikbaar voor onderzoek en ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie (AI).

Uitvoering Klimaatakkoord gaat door

De uitvoering van het Klimaatkoord gaat ondanks het coronavirus gewoon door. Met de eerste verbrede openstelling van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) die eind dit jaar opengaat komen meer CO2-reducerende technieken in aanmerking voor subsidie. Daarnaast zal ook de ISDE-regeling worden verlengd tot 2030. Vanaf 2021 zal de regeling zich naast investeringen in warmtepompen en zonneboilers ook richten op investeringen in de isolatie van woningen. 

Voor duurzame innovaties in de industrie stelt het kabinet komend jaar bovendien € 60 miljoen beschikbaar. Dit wordt onder andere geïnvesteerd in pilotprojecten om nieuwe CO2-reducerende technologieën te testen of versneld in te zetten, de opschaling van duurzame waterstof te stimuleren en het testen van methodes voor het opslaan, hergebruiken of transporteren van CO2 (CCUS).

Subsidienieuws Financiën​

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting vanaf 2021, de eveneens al aangekondigde Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Als bedrijven een investering doen, zoals de aankoop van een nieuwe machine, krijgen ze een korting die ze kunnen verrekenen via de loonheffing. De details van de regeling worden nog verder uitgewerkt.

De BIK krijgt een budget van circa € 2 miljard. Het kabinet wil deze korting tijdelijk invoeren als crisismaatregel. Na afloop van de BIK zal de budgettaire ruimte worden gebruikt voor een nader te bepalen maatregel met hetzelfde doelbereik (het verlagen van werkgeverskosten).  

Subsidienieuws Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aanvullend sociaal pakket van € 1,4 miljard voor overbrugging na verlies baan of bedrijfsfaillissement

Dit jaar heeft het kabinet twee noodpakketten gepresenteerd. In oktober gaat het steun- en herstelpakket van start. Daarmee probeert het kabinet banen en inkomens te beschermen. Zelfstandigen kunnen aanspraak maken op inkomensondersteuning via de Tozo, en werkgevers krijgen een tegemoetkoming in de loonkosten met de NOW. Maar niet alle banen kunnen blijven bestaan en niet alle bedrijven zullen deze periode overleven. Met een aanvullend sociaal pakket van 1,4 miljard euro helpt het kabinet mensen en bedrijven om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Specifiek is er aandacht voor de mensen die bovenmatig worden getroffen door de veranderingen, zoals jongeren en mensen met een arbeidsbeperking.

Wetsvoorstel Breed Offensief: tientallen miljoenen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Staatssecretaris Van ’t Wout komt dit najaar met het wetsvoorstel Breed Offensief, dat het gemakkelijker moet maken voor mensen met een arbeidsbeperking om aan het werk te komen. Het doel is iedereen naar vermogen te laten meedoen, onder andere door het voor werkgevers eenvoudiger te maken mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.
Voor 2020 en 2021 heeft de regering in totaal € 53 miljoen vrijgemaakt. Ook is er € 40 miljoen structureel beschikbaar gesteld voor de nieuwe vrijlating van arbeidsinkomsten voor mensen die in deeltijd met loonkostensubsidie werken. Op termijn (tot 2026) moeten 125.000 extra werkplekken voor mensen met beperkingen zijn gerealiseerd. Verder is er ruimte om in de structurele situatie 30.000 beschutte werkplekken te realiseren.

Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen

Met het Pensioenakkoord is structureel € 10 miljoen vrijgekomen voor een meerjarig investeringsprogramma duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen. Dit programma richt zich op twee sporen: het creëren van bewustwording en het verzamelen, toepasbaar maken en verspreiden van kennis op dit terrein. Vanaf 2020 worden middelen via een subsidieregeling beschikbaar gesteld om te experimenteren of pilots uit te voeren om toepassing in de praktijk te bevorderen.

Extra middelen in 2021 voor Stimuleringsregeling LLO in MKB (SLIM)

Aan de al bestaande stimuleringsregeling voor scholing en ontwikkeling van werknemers in mkb-bedrijven, worden in 2021 extra middelen toegevoegd. De uitbreiding is een gevolg van de door de coronacrisis ontstane extra behoefte aan scholing en begeleiding.

Stimulans arbeidsmarktpositie (STAP): regeling voor scholing en duurzame inzetbaarheid

In 2021 worden er voorbereidingen getroffen door UWV en DUO voor de uitvoering van het STAP-budget. Het STAP-budget is een uitgavenregeling, ter vervanging van de fiscale aftrek scholingsuitgaven, waarmee het individu in staat wordt gesteld om scholing in te zetten voor de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Naar verwachting gaat het STAP-budget van start per 1 januari 2022.

Arbeidsmarktmaatregelen coronapandemie: vanaf 1 januari 2021 het omzetverlies tenminste 30 procent

In voorjaar 2020 is de subsidieregeling Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) ingevoerd. De regeling is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies als gevolg van corona tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers in dienst houden. De regeling is in juni 2020 verlengd met vier maanden. De daaropvolgende derde verlenging kent een looptijd van 9 maanden tot 1 juli 2021. Deze derde tranche kent een aflopende tegemoetkoming van de loonsom en biedt ruimte de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. De eerste drie maanden wordt 80% uitgekeerd waarna iedere 3 maanden het uitkeringspercentage met 10 procent-punt afneemt. Tevens geldt dat vanaf 1 januari 2021 het omzetverlies tenminste 30 procent moet zijn.

Budget Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDI&EU) naar € 1 miljard

Een van de maatregelen uit het pensioenakkoord betreft een tijdelijke subsidieregeling die ziet op het faciliteren van sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden. Voor het faciliteren van maatwerk duurzame inzetbaarheid en het mogelijk maken van eerder uittreden heeft het kabinet vorig jaar € 800 miljoen beschikbaar gesteld (4 x € 200 miljoen vanaf 2021). Het kabinet is met de sociale partners als onderdeel van de uitwerking van het pensioenakkoord overeengekomen om dit budget met € 200 miljoen te verhogen naar € 1 miljard.

Subsidienieuws Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

€ 500 miljoen voor inlopen achterstanden door Coronacrisis

Om te voorkomen dat leerlingen en studenten achterop komen heeft minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) in mei bijna 500 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021 om achterstanden in te lopen en studenten te compenseren. Met dit geld kunnen scholen bijvoorbeeld extra les geven of zomer-/herfstscholen inrichten. Zoveel mogelijk leerbanen en stages worden behouden. Studenten die in hun laatste studiejaar vertraging hebben opgelopen door corona worden deels gecompenseerd.

Coronacrisis

Om te voorkomen dat leerlingen en studenten achterop komen is in mei 2020 bijna € 500 miljoen extra beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021 om achterstanden in te lopen en studenten te compenseren.
 
Om deze leerachterstanden in te halen is eenmalig € 244 miljoen aan extra middelen gereserveerd. Met deze middelen kunnen aanbieders van ve, scholen en instellingen in de periode van de zomervakantie van 2020 tot en met de zomervakantie van 2021 leerlingen en studenten ondersteunen bij het inhalen van leerachterstanden

door extra facultatieve programma’s en ondersteuning te bieden naast de reguliere onderwijstijd. Studenten die in hun laatste studiejaar vertraging hebben opgelopen door corona worden deels gecompenseerd.

Deze zomer worden er daarnaast maatregelen genomen tegen jeugdwerkloosheid door loopbaangesprekken te voeren met kwetsbare leerlingen en studenten in met name het mbo (hiervoor is € 29,5 miljoen beschikbaar).

Lerarentekort

Er komt jaarlijks € 32 miljoen extra voor vermindering van het lerarentekort, bovenop de bedragen die er in 2020 en deze kabinetsperiode beschikbaar voor zijn gekomen.

Praktijkleren

Voor de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022 wordt twee keer € 11 miljoen (inclusief uitvoeringskosten) uitgetrokken voor verhoging van de subsidie praktijkleren in conjunctuurgevoelige sectoren en sectoren waar veel contactberoepen voorkomen. Doel van de verhoging is werkgevers in deze sectoren, die door de coronamaatregelen hard zijn getroffen, te stimuleren zoveel mogelijk leerbanen aan te bieden aan bbl-studenten.

Uitbreiding aanvullende bekostiging nieuwkomers funderend onderwijs

Po- en vo-scholen die nieuwkomers opvangen één kwartaal extra nieuwkomersbekostiging. Dit biedt hen de mogelijkheid om opgelopen onderwijsachterstanden zoveel mogelijk te mitigeren en nieuwkomers een stevige start te geven in het Nederlandse onderwijs. Het gaat om een éénmalige impuls.

Cultuur

Voor cultuurinstellingen die ondanks een positieve beoordeling buiten de subsidies vielen van het Fonds Podiumkunsten is de komende vier jaar alsnog € 15 miljoen per jaar beschikbaar, waardoor er ook meer instellingen in de regio subsidie krijgen.

Subsidienieuws Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Stikstofaanpak: € 2 miljard voor efficiënte bronmaatregelen

Het kabinet werkt het komende jaar, met minister Schouten als programmaminister, verder aan de opgave om de stikstofneerslag te verminderen en de natuur te herstellen en te versterken. Alleen dan komt er weer ruimte voor nieuwe en nodige economische ontwikkelingen. Het Rijk investeert de komende jaren in totaal meer dan € 2 miljard in efficiënte bronmaatregelen in sectoren als de landbouw (meer weidegang, betere stallen, beter voer), industrie, mobiliteit en de bouw.

Stikstofaanpak: financiële regelingen voor boeren die omschakelen of stoppen

Voor de landbouw komen er volgend jaar financiële regelingen en subsidies voor boeren die willen omschakelen naar meer duurzame (kringloop)landbouw en boeren die willen stoppen. Zo komt er onder meer een subsidie voor duurzame stallen, een regeling voor de toepassing van LED-verlichting in de glastuinbouw en meerdere regelingen gericht op innovatie binnen het boerenbedrijf.

Stikstofaanpak: tot jaarlijks € 300 miljoen voor versterken en herstellen natuur en € 125 miljoen vanuit Begrotingsreserve Stikstof 

In het landelijk gebied neemt de biodiversiteit nog altijd af en is onverminderde inzet nodig om de stikstofneerslag terug te dringen. Voor het versterken en herstellen van natuur komt vanaf 2021 tot en met 2030 substantieel extra geld beschikbaar, oplopend tot jaarlijks € 300 miljoen. Rijk en provincies geven met deze middelen uitvoering aan het gezamenlijke programma Natuur. Daarnaast wordt uit de Begrotingsreserve Stikstof € 125 miljoen ingezet voor natuurherstelprojecten in natuurgebieden, zoals hydrologische maatregelen en het verwerven van ‘sleutelhectares’ om de robuustheid van natuurgebieden te vergroten.

Mestbeleid: twee nieuwe subsidieregelingen

Op het gebied van mestbeleid zullen in 2021 twee nieuwe subsidieregelingen opengesteld worden. Het gaat om de regeling waterbassins mest (€ 21,0 miljoen) en de regeling kunstmestvervanging/mestverwerking (€ 6 miljoen.). Beide regelingen hebben het doel om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarnaast is de regeling kunstmestvervanging/mestverwerking ook gericht op het reduceren van broeikasgasemissies, zoals neergelegd in het Klimaatakkoord. De subsidieregeling gericht op mestverwerkingsinstallaties beoogt de realisatie van mestverwerkingsinstallaties die mest verwerken tot een mestproduct dat kunstmest vervangt, in een stroomversnelling te brengen. De regeling waterbassins mest subsidieert de kosten voor de aanleg van (regen)wateropvangconstructies.

€ 27,5 miljoen voor subsidies duurzame energie glastuinbouw

Het programma Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma dat energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw stimuleert. Dit programma ondersteunt de opschaling en vroege marktintroductie van integrale innovatieve teelt- en kas(techniek) concepten en gebiedsgerichte energie-innovaties in de glastuinbouw passend bij een klimaatneutrale toekomst. Er zijn hiervoor twee subsidieregelingen:

  • Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG): voor deze regeling is in 2021 € 21,5 mln. beschikbaar voor investeringen in energiebesparende maatregelen en aansluitingen op regionale warmte- en CO2-netten
  • Markintroducties energie-innovaties (MEI): voor deze regeling is € 6,0 mln. beschikbaar voor investeringen in de vroege marktintroductie van energie-innovaties in de glastuinbouw

Subsidienieuws Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voortzetting regelingen

Voor de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is in 2021 is € 19,6 miljoen beschikbaar.

Er komt in 2021 een bedrag van € 37,8 miljoen beschikbaar voor de Subsidieregeling Veelbelovende Zorg Sneller bij de Patiënt (VZSBP)

Jeugdzorg

In 2022 ontvangen gemeenten € 300 miljoen extra voor de jeugdzorg. Hiermee verlengt het kabinet de tijdelijke extra middelen die gemeenten in de periode 2019-2021 hebben ontvangen als compensatie voor de extra groei in de jeugdzorg.

Sport

In 2021 is € 12 miljoen extra beschikbaar om het realiseren van de ambities van het Nationaal Preventieakkoord te versnellen, door voor de uitvoering van maatregelen uit lokale en regionale preventieakkoorden een bijdrage voor gemeenten beschikbaar te stellen. Om zodoende gemeenten te stimuleren om met de lokale partners afspraken te maken over de inzet op preventie en een gezonde leefstijl. In 2022 stijgt dit naar € 16 miljoen extra.