Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Nu aanvragen: subsidie voor energiebesparing, opwekking en haalbaarheidsonderzoek in Overijssel

Home » Nu aanvragen: subsidie voor energiebesparing, opwekking en haalbaarheidsonderzoek in Overijssel

Nu aanvragen: subsidie voor energiebesparing, opwekking en haalbaarheidsonderzoek in Overijssel

BLOG – De provincie Overijssel zet in 2017 opnieuw in op duurzame energie om zo bij te dragen aan de doelstellingen van het Nationale Energieakkoord. Projecten op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing worden gestimuleerd via verschillende subsidieprogramma’s met miljoenen euro’s in kas. U kunt nu subsidie aanvragen voor twee van deze programma’s.

Voor het bedrijfsleven en overheidsorganisaties zijn onlangs de regelingen ‘Duurzame energieopwekking en energiebesparing’ en ‘Haalbaarheidsstudies nieuwe energie en energiescans’ opengesteld.

Lees verder om te weten aan welke voorwaarden u moet voldoen om deze energiesubsidies aan te vragen.

Tot € 200.000 subsidie voor energieopwekking en –besparing
Het doel van de subsidieregeling Duurzame energieopwekking & energiebesparing is het ondersteunen en versnellen van projecten gericht op energiebesparingsmaatregelen, de opwekking en toepassing van energie uit duurzame bronnen en het verhogen van energie-efficiëntie van bestaande conversieapparaten of energiesystemen.

Er is subsidie beschikbaar voor investeringen op het gebied van:

  1. Gebouw-gebonden energiebesparing
  2. Energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen (bio-, bodem-, of waterenergie)
  3. Distributie van restwarmte
  4. Optimalisatie van bedrijfsprocessen
  5. Zonne-energie (in combinatie met minimaal één van hierboven genoemde investeringen)

Subsidiebedrag
De subsidie voor de onderdelen 1 t/m 4 of een combinatie is maximaal 50% van de netto-investering tot € 200.000. Voor het onderdeel zonne-energie is de bijdrage maximaal 30% van de investering tot € 100.000.

Breed toegankelijk
Duurzame energieopwekking & energiebesparing is breed toegankelijk, zowel het Overijssels mkb als het grootbedrijf kan aanvragen indienen. De uitdaging binnen dit programma vormt het opzetten van een goede business case waarin duidelijk wordt onderbouwd hoe de investeringen zich verhouden tot de te realiseren energiebesparing. Voor deze regeling geldt wel de ‘wet van de grote getallen’, de energiebesparing die wordt verwacht wordt berekend in Gigajoule. De eerste sluitingsdatum van dit jaar is 7 april. In september sluit de tweede ronde.

Tot € 15.000 voor haalbaarheidsonderzoeken
Het subsidieprogramma Haalbaarheidsstudies nieuwe energie en energiescans is bestemd voor onderzoek naar de haalbaarheid van nieuwe technieken voor energiebesparing en het uitvoeren van energiescans. Bedrijven, stichtingen en gemeenten kunnen tot € 15.000 subsidie aanvragen.

Ignite Group kijkt graag met u mee naar de mogelijkheden voor uw investering binnen deze programma’s, waarvoor wij eerder succesvolle aanvragen hebben ingediend. En er zijn natuurlijk ook nog andere, landelijke, regelingen op het gebied van energie en duurzaamheid die aantrekkelijk kunnen zijn.

Teamleider NL Ignite Group Tim Lage Venterink