Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Nieuwe tegemoetkomingsregeling kust- en binnenvisserij COVID-19 op komst

Home » Nieuwe tegemoetkomingsregeling kust- en binnenvisserij COVID-19 op komst

Nieuwe tegemoetkomingsregeling kust- en binnenvisserij COVID-19 op komst

Minister Schouten (LNV) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over introductie van een nieuwe tegemoetkomingsregeling voor ondernemers actief in de kleinschalige kust- en binnenvisserij die zijn getroffen door de coronamaatregelen.

De Beleidsregel tegemoetkoming kust- en binnenvisserij COVID-19 voorziet in een tegemoetkoming voor gedupeerde ondernemingen die vallen onder de volgende twee categorieën: visserijbedrijven op de binnenwateren en visserijbedrijven die actief zijn in de kleinschalige kustvisserij. Dit betreft alle bedrijven die gebruik maken van schepen kleiner dan 12 meter of binnenvisserijbedrijven, en die niet in aanmerking komen voor subsidie op grond van de regeling Tijdelijk stopzetten van visserijactiviteiten als gevolg van COVID-19 (COVIDVIS).
De IJsselmeervissers komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van deze beleidsregel, omdat in die categorie vissers gemiddeld genomen weinig tot geen omzetverlies geleden is. Dit omdat de IJsselmeervisserij een groot deel van de betreffende periode gesloten was en niet of niet afdoende aangetoond kan worden dat een IJsselmeervisser schade heeft geleden door de coronamaatregelen.

De categorieën bedrijven waar deze beleidsregel voor bedoeld is betreffen kleinschalige visserijvormen met relatief bescheiden jaaromzetten. In de opzet van de beleidsregel is gekozen voor een benadering waarbij met zo min mogelijk administratieve en uitvoeringslasten aan alle getroffen bedrijven een eenmalige vaste tegemoetkoming wordt verstrekt. Hierbij is waar mogelijk aangesloten bij de systematiek zoals die ook voor de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) is toegepast.

De vaste tegemoetkoming bedraagt € 1000 per bedrijf voor de binnenvisserij en € 1500 per bedrijf in de kleinschalige kustvisserij. Dit bedrag is gebaseerd op omzetverlies wat is geleden in de periode vanaf het ingaan van de coronamaatregelen op 16 maart tot en met 15 juni 2020, het moment
waarop na een aanloopperiode van twee weken de afzet naar de horeca weer op gang is gekomen. Bedrijven uit de genoemde categorieën komen voor
tegemoetkoming in aanmerking indien zij in de genoemde periode minimaal € 1000 dan wel € 1500 omzetverlies hebben geleden.

De beleidsregel zal vanaf 14 september 2020 worden opengesteld.

Zie voor de kamerbrief: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/08/26/kamerbrief-tegemoetkoming-covid-19-voor-kleinschalige-kust–en-binnenvisserij en een conceptversie van de beleidsregel: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2020/08/26/beleidsregel-tegemoetkoming-kust–en-binnenvisserij-covid-19