Zoeken
Sluit dit zoekvak.

NGO’s mogen bestaande subsidie Buitenlandse Zaken inzetten voor bestrijding Covid-19 epidemie

Home » NGO's mogen bestaande subsidie Buitenlandse Zaken inzetten voor bestrijding Covid-19 epidemie

NGO’s mogen bestaande subsidie Buitenlandse Zaken inzetten voor bestrijding Covid-19 epidemie

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ​het Subsidiebeleidskader NGO’s Corona crisis gepubliceerd.

Aanleiding voor de introductie van dit beleidskader is dat het voor veel subsidieontvangers, als gevolg van de Covid-19 epidemie, niet mogelijk is om alle op basis van de Subsidieregeling ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SMINBUZA) gesubsidieerde activiteiten te blijven uitvoeren zoals voorzien. Indien een subsidieontvanger de gesubsidieerde activiteiten niet meer geheel kan uitvoeren, valt een deel van de subsidiemiddelen vrij.

Het nu gepubliceerde subsidiebeleidskader voorziet in de mogelijkheid om, binnen deze bestaande subsidierelaties, middelen die als gevolg van de Covid-19 epidemie niet meer kunnen worden besteed zoals voorzien, dan wel door de gewijzigde omstandigheden een andere en logischer aanwending kunnen krijgen, vrij te maken voor inzet op activiteiten gerelateerd aan de gevolgen van de Covid-19 crisis.
In geval een subsidieontvanger gebruik wil maken van de mogelijkheid om subsidiemiddelen die hij als gevolg van de Covid-19 epidemie niet meer wil of kan besteden aan de activiteiten waarvoor de subsidie was verleend, in te zetten voor activiteiten gericht op de bestrijding van de (gevolgen van de) Covid-19 epidemie, kan hij een aanvraag doen voor een nieuwe subsidie voor die activiteiten. De omvang van de aanvraag bedraagt minimaal € 1 miljoen. Gezien de urgentie is voor het verstrekken van dergelijke subsidies een verkorte procedure ontwikkeld. De procedure bestaat uit de volgende stappen:

  • de subsidieontvanger dient uiterlijk 7 mei 2020 een aanvraag voor een nieuwe subsidie en een verzoek tot verlaging van de reeds verleende subsidie in bij de contactpersoon vermeld in de bestaande subsidieverleningsbeschikking, met kopieverlening aan [email protected]. Het verzoek tot wijziging van de bestaande subsidieverleningsbeschikking bevat in elk geval de gevraagde aanpassing van het verleende subsidiebedrag; indien mogelijk ook de aanpassing van de activiteiten, de planning, en, indien nodig, de liquiditeitsprognose;
  • de aanvraag voor de nieuwe subsidie wordt beoordeeld aan de hand van de maatstaven neergelegd in dit subsidiebeleidskader. Indien de aanvraag in aanmerking komt voor subsidie, volgen een beschikking tot wijziging van de verleende subsidie en een subsidieverleningsbeschikking voor de nieuwe activiteiten, uiterlijk vier weken nadat de aanvraag en het wijzigingsverzoek waren ingediend;
  • de subsidieontvanger dient indien nodig (dit zal dan bij de subsidieverleningsbeschikking en/of wijzigingsbeschikking worden vermeld) uiterlijk 1 juli 2020 bij de eerder genoemde contactpersoon een nadere uitwerking in van de nieuwe activiteiten waarvoor een nieuwe subsidie is verleend en/of van de aanpassing van de activiteiten waarvoor de eerder verleende subsidie was verstrekt;
  • de subsidieontvanger verantwoordt zich na afloop van de respectievelijke tijdvakken van beide subsidies over de besteding van de middelen.

De financiering van nieuwe activiteiten in het kader van het Subsidiebeleidskader NGO’s Corona crisis vindt plaats ten laste van eerder verleende maar nog niet (geheel) aangewende subsidies. Het door een subsidieontvanger voor de nieuwe activiteiten gevraagde subsidiebedrag moet dan ook vrij beschikbaar zijn binnen zijn lopende subsidie. De lopende subsidies wordt, indien de aanvraag in het kader van het Subsidiebeleidskader NGO’s Corona crisis wordt gehonoreerd, dan ook met het daarmee corresponderende bedrag bijgesteld.

Zie voor het Subsidiebeleidskader NGO’s Corona crisis: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-21245.html