Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Natuurmonitoring door provincies

Home » Natuurmonitoring door provincies

Natuurmonitoring door provincies

De specifieke uitkering capaciteit natuurmonitoringis ontworpen om provincies te ondersteunen bij de uitvoering van de businesscase ‘VHR Compleet: Samen op Pad’. Het kaderstellend document, dat geldig is van 2023 tot en met 2030, is gericht op de doorontwikkeling van het stelsel van natuurmonitoring, informatievoorziening en rapportage.

Het speelt in op de nieuwe informatiebehoeften vanuit het Programma Natuur en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) voor rapportage over de realisatie van de doelen van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn op verschillende schaalniveaus.

De regeling is van toepassing op provincies, waarbij elke provincie in aanmerking komt voor één specifieke uitkering. Deze uitkering wordt verstrekt om bij te dragen aan de capaciteit voor de uitvoering van natuurmonitoring. De kosten die in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024 zijn of worden gemaakt, komen in aanmerking voor deze specifieke uitkering.

Voor de uitkeringsperiode kan elke provincie maximaal € 150.000 (inclusief btw) aanvragen. Als er sprake is van compensabele btw, wordt deze betaling verminderd met de kosten waarvoor de provincie in aanmerking komt voor compensatie op grond van de Wet op het BTW-compensatiefonds. Aanvragen kunnen tot en met 25 oktober 2023 worden ingediend bij het ministerie van LNV.