Zoeken
Sluit dit zoekvak.

MIT subsidie aanvragen in Noord-Holland

Home » MIT subsidie aanvragen in Noord-Holland

De MIT-regeling (mkb innovatiestimulering Regio en Topsectoren) richt zich op het bevorderen van duurzame innovaties in het mkb. De MIT-regeling kent diverse instrumenten. De twee belangrijkste zijn: MIT-Haalbaarheidsstudies en MIT-R&D-samenwerkingsprojecten.

Aanvraag indienen via MIT loket

Een MIT subsidieaanvraag kan worden ingediend bij loket Noord-Holland indien de mkb-onderneming een vestiging in Noord-Holland heeft en hier ook de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Het doel van de MIT is een bijdrage te leveren aan een duurzame, vernieuwende en ondernemende economie.

Missiegedreven beleid

Om in aanmerking te komen voor MIT subsidie, dienen de activiteiten te passen binnen het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. De innovaties moeten gericht zijn op één van de thema’s en geformuleerde missies:

  • Energietransitie en duurzaamheid
  • Landbouw, water en voedsel
  • Gezondheid en zorg
  • Veiligheid
  • Sleuteltechnologieën
  • Maatschappelijk Verdienvermogen

MIT samenwerkingsprojecten

Een R&D-samenwerkingsproject is een samenwerkingsverband van twee of meer mkb-ondernemingen. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie zijn er een aantal voorwaarden.

  • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 350.000.
  • Indien de totale te verstrekken subsidie zoals genoemd in het eerste lid € 200.000 of minder bedraagt, bedraagt de subsidie per begunstigde minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000.
  • Indien de totale te verstrekken subsidie zoals genoemd in het eerste lid meer dan € 200.000 bedraagt, bedraagt de subsidie per begunstigde minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000.

Subsidie aanvragen in 2024
Voor een R&D-samenwerkingsproject  kan subsidie worden aangevraagd van 6 juni tot en met 12 september 2024. Bij een MIT-R&D-samenwerkingsproject gaat het om een zogenoemde tenderregeling. Aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. Lager scorende aanvragen worden geweigerd bij het bereiken van het subsidieplafond.

MIT-Haalbaarheidsprojecten

Een haalbaarheidsproject bestaat uit het verrichten van een haalbaarheidsstudie. Een combinatie van een haalbaarheidsstudie met industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling is ook mogelijk. Minimaal 60% van de kosten van het MIT-Haalbaarheidsproject dient uit een haalbaarheidsstudie te bestaan. De subsidie voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 20.000. De onderneming en de bedrijfsactiviteiten dienen gevestigd te zijn in Noord-Holland. Het doel van het project is gericht op het ontwikkelen van een nieuw product of proces in voorbereid op een Research & Development-traject. De focus van het traject ligt op het creëren van economische waarde voor de aanvrager, de Topsectoren, Noord-Holland en Nederland.

Subsidie aanvragen in 2024
Subsidie aanvragen is mogelijk vanaf 4 april 2024. Voor deze regeling geldt het first come, first serve-principe. Dit betekent dat aanvragen inhoudelijk worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst, totdat het budget is uitgeput. Onze ervaring leert dat het subsidieplafond op de eerste dag wordt overschreden. Zorg er daarom voor dat subsidie tijdig wordt aangevraagd.

Budget MIT Noord-Holland 2024

Het budget voor MIT-haalbaarheidsprojecten Noord Holland bedraagt in totaal € 2.856.000. Het budget voor MIT R&D-samenwerkingsprojecten bedraagt € 6.664.000.