Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Lees hier het belangrijkste subsidienieuws van Prinsjesdag

Home » Lees hier het belangrijkste subsidienieuws van Prinsjesdag

Lees hier het belangrijkste subsidienieuws van Prinsjesdag

Vandaag zijn de Miljoenennota en de Rijksbegroting voor 2019 gepresenteerd. Ignite Group maakte een selectie voor jou van het meest in het oog springende subsidienieuws van Prinsjesdag 2018.
Wijzigingen EIA: percentage omlaag van 54,5% naar 45%
Naar aanleiding van de beleidsevaluatie van de Energie-investeringsaftrek (EIA) heeft het kabinet besloten om het EIA-aftrekpercentage in het Belastingplan 2019 te verlagen van 54,5% naar 45%. Wel zal de EIA volgend jaar worden verbreed. Wanneer daarover meer bekend is, publiceren wij dit op vindsubsidies.nl.Budgetten EIA, MIA, VAMIL en WBSO 2019
Voor deze vier populaire regelingen zijn de volgende budgetten voor 2019 vastgesteld:

  • Energie-investeringsaftrek (EIA): € 147 miljoen (net als in 2018);
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA): € 107 miljoen (in 2018 € 99 miljoen);
  • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL): € 32 miljoen (in 2018 € 40 miljoen);
  • Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO): € 1205 miljoen (in 2018 € 1163 miljoen). De WBSO-ondersteuningspercentages voor 2019 blijven overigens ongewijzigd ten opzichte van 2018.


Meer geld voor Toegepast Onderzoek door het bedrijfsleven
Door intensivering uit de enveloppe Toegepast Onderzoek kan de bijdrage vanuit het Rijk voor de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) worden opgehoogd naar € 40 miljoen per jaar. Daarnaast kan de PPS-toeslag op het inmiddels verhoogde percentage van 30% worden gehouden en kan het Innovatiekrediet structureel op het niveau van € 70 miljoen worden opengesteld.Subsidieregeling praktijkleren verlengd
De Subsidieregeling praktijkleren wordt in 2019 met één jaar verlengd. Daarnaast vindt er in 2019 een korting van € 19,5 miljoen plaats op de regeling ter dekking van de tegenvaller op de leerling- en studentenraming en de studiefinancieringsraming. De budgetten voor de verschillende onderwijscategorieën in de subsidieregeling worden neerwaarts bijgesteld en het maximale subsidiebedrag per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats wordt verlaagd van € 2700 naar € 2500 in 2019.Geld voor het aannemen en aan het werk houden van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt
Er komt het komende jaar meer geld beschikbaar voor het aan het werk helpen en houden van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Dit resulteert in 2019 in een aantal nieuwe subsidieregelingen en programma’s. Zo wordt er € 17,3 miljoen uitgetrokken voor subsidieregelingen gericht op de aanpak van ouderenwerkloosheid en € 1 miljoen voor het subsidieprogramma Beroepsziekten.€ 90,8 miljoen naar kennisontwikkeling en innovatie agrarische sector
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zet in op een betere positie van veehouders, akkerbouwers, tuinders en vissers. Innovatie is een belangrijke pijler in de begroting. Er is € 90,8 miljoen gereserveerd voor kennisontwikkeling en agrarische innovatie. Dit najaar verschijnt een brede Strategische Kennis- en Innovatieagenda, onder meer gericht op duurzaam ondernemerschap en samenwerking met het bedrijfsleven voor innovatie op het gebied van het bestrijden van ziekten en plagen en het gezond houden van de bodem.€ 20 miljoen voor opzet kennis- en innovatieagenda Cybersecurity
Cybersecurity is ook de komende jaren een hot thema. Vandaar dat met de middelen uit het Regeerakkoord wordt gewerkt aan een meerjarige kennis- en innovatieagenda voor versterking van de kennisbasis en innovatie van cybersecurity. Voor de periode 2019–2022 is een bedrag van € 20 miljoen beschikbaar.