Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Interreg, meer dan grote verhalen alleen

Home » Interreg, meer dan grote verhalen alleen

Interreg, meer dan grote verhalen alleen

BLOG – Bent u een ondernemer die bijdraagt aan de euregionale economie? Dan hebt u wellicht een plan of idee dat past binnen één van de actuele Interreg-projecten. Vanuit deze lopende projecten is geld beschikbaar voor grensoverschrijdende activiteiten van ondernemers binnen de verschillende EU-regio’s. U hoeft dan niet aan te vragen bij één van de grote complexe Interreg-programma’s, maar kunt wel, op een veel laagdrempeliger manier, toch Interreg-subsidie ontvangen.

Veel ondernemers kennen Interreg, het omvangrijke overkoepelende subsidieprogramma van de Europese Unie gericht op regionale ontwikkeling. Interreg is gericht op het versterken van de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU.

Ondernemers kijken vaak geïnteresseerd naar de Interreg-programma’s, maar ook met een zekere mate van aarzeling. Interreg staat bekend als groot, bureaucratisch, veelomvattend en ingewikkeld. En, toegegeven, voor een goed projectvoorstel voor de programma’s North West Europe (NWE) en North Sea Region (NSR) moet er behoorlijk wat werk worden verricht. En ook in de uitvoeringsfase zal een flinke hoeveelheid tijd gaan zitten in het verzorgen van een adequate administratie en afstemming met het programmasecretariaat. Maar wanneer je aanvraagt bij een bestaand project, is de administratieve belasting een stuk minder. Dan gaat het om geld wat al is toegezegd door de EU aan diverse projecten die op bepaalde thema’s innovatieve samenwerkingen van mkb’ers clusteren.
Op dit moment zitten we in de vijfde programmaperiode van Interreg, welke loopt van 2014 tot en met 2020. Om de cohesie gericht te versterken maakt Interreg gebruik van veel subprogramma’s. Hier in Nederland zijn we bekend met onder meer de programma’s North-West Europe, North Sea Region en grensprogramma’s, zoals Interreg A Nederland-Duitsland en Vlaanderen-Nederland.

Kansen voor projecten binnen Interreg
Interreg A, gericht op innovatieve samenwerking in de grensregio’s, is al wat toegankelijker voor ondernemingen dan grote programma’s zoals NWE. Maar ook hier geldt dat ‘zomaar wat samenwerken’ tussen een Nederlands en een Duits bedrijf niet voldoende is voor een beschikking. De beste kansen liggen binnen de diverse projecten die onder Interreg A opereren. Deze projecten zijn al beschikt door Interreg, en hebben als doel om met de verkregen som geld innovatieve samenwerkingen tussen bedrijven te financieren op een bepaald thema.

Voorbeelden voor mkb’ers Vlaanderen-Nederland
Drie actuele voorbeelden van subsidieprojecten binnen Interreg A Vlaanderen-Nederland waarvoor mkb’ers een subsidieaanvraag kunnen indienen zijn CrossRoads2, CrossCare en Link2Innovate.

  • Bij CrossRoads 2 ligt de focus op innovaties binnen Agrofood, Chemie en Materialen, High Tech Systemen, Life Sciences & health, Cleantech, Biobased, Logistiek en Maintenance. Mkb’ers kunnen zich hiervoor aanmelden op de website van CrossRoads2. Er worden zowel haalbaarheidsstudies als innovatieprojecten gefinancierd, en daarnaast is er de mogelijkheid tot matchmaking. De deadline van de eerste openstelling is 30 september 2016. Hierna zullen nog meer openstellingen volgen. Geïnteresseerd? Kijk eens op crossroads2.eu voor meer informatie.
  • In dezelfde regio zijn ook projecten CrossCare (innovatie in de zorg) en Link2Innovate (technostarters) interessant om in de gaten te houden. Op 22 september organiseren deze 3 Vlaams-Nederlandse projecten een informatiebijeenkomst. Aanmelden kan op http://www.grensregio.eu/nieuws/2016/innovatie-op-alle-fronten, maar let op: de belangstelling is groot!

Projecten regio Nederland-Duitsland
Ook in de grensregio Nederland-Duitsland zijn er dergelijke projecten binnen Interreg A.

  • Voor bedrijven die aan Food werken is het project Food2020 erg interessant (food2020.eu). Dit Nederland-Duitsland project richt zich op grensoverschrijdende netwerken bouwen tussen bedrijven en instellingen voor onderzoek en onderwijs op het gebied van voedsel. Zowel innovatieprojecten als haalbaarheidsstudies kunnen hier gefinancierd worden. Een indiening begint met een gesprek met de regionale coördinator en wordt dan vervolgd met het indienen van een aanvraagformulier.
  • In de regio Nederland-Duitsland is er ook het project iPro-N (ipro-n.eu). De doelstelling van dit project is stimulering van de ontwikkeling van intelligente producten in de Smart Industry en Industrie 4.0. Meedoen hieraan begint met een gesprek. Het project richt zich expliciet op het mkb.

Interreg alleen maar voor de grote samenwerkingsprojecten? Zeker niet!
Bovenstaande projecten tonen aan dat Interreg kansen biedt op allerlei schaalniveaus, en niet alleen voor grote complexe projecten met minimaal tien partners. Ook individuele ondernemers kunnen kansen opzoeken door in internationale samenwerking te werken aan innovatie. Op de websites van de verschillende projecten leest u hoe!

Ignite Group consultant Nanny Bressers