Search
Close this search box.

In 2020 € 9 miljoen DHI subsidie beschikbaar voor voorbereiding op export

Home » In 2020 € 9 miljoen DHI subsidie beschikbaar voor voorbereiding op export

In 2020 € 9 miljoen DHI subsidie beschikbaar voor voorbereiding op export

Voor 2020 is € 5 miljoen beschikbaar voor voorbereidende activiteiten van Nederlandse mkb-bedrijven in opkomende en ontwikkelde markten en € 4 miljoen voor activiteiten in ontwikkelingslanden. De in totaal € 9 miljoen komt beschikbaar via de Subsidieregeling demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI).

DHI subsidie stimuleert internationalisering

Het doel van de DHI-regeling is het verhogen en versterken van het aantal Nederlandse ondernemers dat succesvol internationaliseert door in een vroege fase te onderzoeken of een exportinvesteringsproject haalbaar is of om te demonstreren dat een bepaald exportproduct of technologie toepasbaar is. Hiermee wordt ook een positieve bijdrage geleverd aan de lokale ontwikkeling van ontwikkelingslanden waar deze internationaliseringen plaatsvinden.

Exportsubsidie richt zich op Nederlandse mkb-bedrijven

De DHI-regeling is primair gericht op het Nederlandse mkb. Indien er sprake is van één aanvrager, dan dient deze een Nederlandse mkb-onderneming te zijn. Indien er sprake is van een samenwerkingsverband, dan kunnen ook grotere ondernemingen in aanmerking komen voor subsidie, zover dit binnen dat samenwerkingsverband noodzakelijk is voor het mkb waarmee zij samenwerken én als in die samenwerking het accent op het mkb ligt.

DHI subsidie is bestemd voor haalbaarheid, demo’s en voorbereidingsactiviteiten

Subsidie kan worden verleend voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies:
• een demonstratieproject betreft het demonstreren van een Nederlands(e) product, technologie of dienst in een doelland in een reële praktijksituatie

• een haalbaarheidsstudie is een onderzoek dat wordt uitgevoerd in het kader van een door een buitenlandse potentiële afnemer te nemen investeringsbesluit en waarmee wordt bepaald of het technisch en/of commercieel haalbaar is een concrete investering in het doelland uit te voeren. Het is mogelijk om in één studie twee investeringen voor twee potentiële afnemers te onderzoeken

• een investeringsvoorbereidingsstudie is een onderzoek dat wordt uitgevoerd door een Nederlandse onderneming met substantiële activiteiten in Nederland die de intentie heeft om te investeren in het buitenland. Met investeren wordt bedoeld dat in het doelland een nieuwe productie- of dienstenfaciliteit wordt neergezet of een bestaande productie- of dienstfaciliteit wordt uitgebreid. De investering dient logischerwijze voort te vloeien uit de huidige activiteiten, core business en strategie van de Nederlandse onderneming. Een kleine proefproductie kan onderdeel uitmaken van het project indien de situatie dat noodzakelijk maakt.

Subsidiekosten en bijdrage

Projecten moeten betrekking hebben op activiteiten in niet meer dan één land, tenzij het effectiever of doelmatiger is dat projecten zich richten op meerdere landen. De subsidiabele kosten van een project moeten minimaal € 50.000 bedragen.
De subsidie bedraagt normaliter ten hoogste 50% van de subsidiabele projectkosten per project tot een maximum van:
• € 200.000 voor demonstratieprojecten• € 100.000 voor haalbaarheidsstudies• € 100.000 voor investeringsvoorbereidingsstudies

Focus landen en deadline DHI

Voor projecten gericht op fragiele staten of focuslanden geldt een hoger subsidiepercentage van 60% van de subsidiabele kosten. De focuslanden zijn Algerije, Burkina Faso, Egypte, Ethiopië, Irak, Jemen, Jordanië, Kenia, Libanon, Libië, Mali, Marokko, Niger, Nigeria, Oeganda, Palestijnse Gebieden, Senegal, Soedan, Somalië, Tsjaad, Tunesië en Zuid-Soedan.
Aanvragen voor 2020 kunnen van 15 januari tot en met 31 december 2020 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voorafgaand aan een DHI-aanvraag moet een quick scan worden ingediend.