Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Hernieuwbare Energie: subsidie voor duurzame energieproductie

Home » Hernieuwbare Energie: subsidie voor duurzame energieproductie

Het doel van de HE regeling is om energiedoelstellingen goedkoper te behalen met behulp van innovatieve projecten. Onder hernieuwbare energie wordt verstaan:

  • Energie die geproduceerd is in installaties die enkel gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen
  • Het aandeel energie dat een hybride installatie opwekt uit hernieuwbare bronnen

Hernieuwbare energiebronnen die in aanmerking komen zijn: windenergie, zonne-energie, aerothermische (lucht), geothermische (bodem), hydrothermische (oppervlaktewater) energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas.

Welke projecten komen in aanmerking?

Binnen deze regeling kunnen projecten passen die:

  • De productie van hernieuwbare energie goedkoper maken
  • De opwekking en opslag van duurzame energie combineren
  • De opwekking en slimme regeling (smart grids) van duurzame energie combineren op decentraal niveau
  • Duurzame energie-opties betreffen zoals zonnewarmte, kleinschalige (<15 kWp) of niet aan het net gekoppelde zon PV-systemen, ondiepe bodemenergie (<500m) en buitenluchtwarmte

Budget en deadline

Er is een budget van € 50 miljoen beschikbaar. Aanvragen worden beoordeeld op basis van first come, first serve. Wanneer uw aanvraag compleet is, duurt het ongeveer 8 weken voordat de aanvragen zijn beoordeeld. De deadline is 31 maart 2018.

Over Hernieuwbare Energie (HE)

Deze subsidie maakt deel uit van de regelingen van de Topsector Energie. Deze Topsector beschikt jaarlijks over een budget van ruim € 100 miljoen.