Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Forse verhoging budget en enkele aanpassingen BMKB

Home » Forse verhoging budget en enkele aanpassingen BMKB

Forse verhoging budget en enkele aanpassingen BMKB

De regeling Borgstelling mkb-kredieten (BMKB) is aangepast. Ook is het plafond voor 2020 fors verhoogd naar € 1,35 miljard voor banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES (was € 640 miljoen) en € 150 miljoen voor aangewezen kredietverstrekkers (was € 25 miljoen).

Vanwege de effecten van de coronacrisis is de BMKB al eerder aangepast​ om ervoor te zorgen dat bedrijven niet in liquiditeitsproblemen komen. Zo is de borgstelling door de Nederlandse Staat onder de BMKB verruimd. Deze verruiming heeft plaatsgevonden door de bij de BMKB behorende overeenkomsten op enkele plaatsen te wijzigen voor gevallen waarin sprake is van een bedrijfsborgstellingskrediet dat wordt afgesloten voor de duur van maximaal twee jaar in verband met de coronacrisis (het corona-bedrijfsborgstellingskrediet). Aanvullend hierop is nog een aantal wijzigingen doorgevoerd, waaronder de verlenging van de looptijd van het corona-bedrijfsborgstellingskrediet tot de duur van maximaal vier jaar, alsook invoering van een afwijkende provisie.
Bij de laatste verruiming van de BMKB zijn de aanpassingen ten aanzien van het regime voor de berekening van de omvang en de duur van de borgstelling niet overal in de regeling verwerkt. Dit is nu wel gebeurd, waardoor het corona-bedrijfsborgstellingskrediet in het vervolg op de laatste dag van de looptijd van dit bedrijfsborgstellingskrediet, maar uiterlijk na verloop van vier jaar, zal moeten zijn afgelost.
De aflossing kan op twee manieren plaatsvinden. In de eerste plaats kan dat door het bedrijfsborgstellingskrediet na verloop van ieder kwartaal te verminderen met een vast bedrag, zodat het na verloop van vier jaar nihil bedraagt en dus is afgelost. In de tweede plaats kan de financier ook kiezen voor een aflossing aan het einde van de looptijd ten bedrage van de hoofdsom. Dit wordt bereikt door in het laatste kwartaal van de looptijd van het bedrijfsborgstellingskrediet met de aflossing te beginnen en deze dan in één keer af te lossen. Deze wijze van aflossing blijft in stand voor het corona-bedrijfsborgstellingskrediet met een looptijd van ten hoogste twee jaar (het kortlopende corona-bedrijfsborgstellingskrediet).
Voor het corona-bedrijfsborgstellingskrediet met een looptijd van meer dan twee jaar tot en met ten hoogste vier jaar (het langlopende corona-bedrijfsborgstellingskrediet) zal een ander regime gaan gelden. In het vervolg zal bij het langlopende corona-bedrijfsborgstellingskrediet met de aflossing moeten worden begonnen op de eerste dag van het negende kalenderkwartaal dat volgt op het kalenderkwartaal waarin de kredietovereenkomst is gesloten.

​Over de regeling
De regeling Borgstelling mkb-kredieten is bedoeld om knelpunten bij de kredietverlening door particuliere kredietinstellingen (banken en kredietverstrekkers) aan mkb-ondernemingen te verminderen.