Zoeken
Sluit dit zoekvak.

EZK op zoek naar SBIR-innovatiecompetities Corona-crisis en topsectoren​

Home » EZK op zoek naar SBIR-innovatiecompetities Corona-crisis en topsectoren​

EZK op zoek naar SBIR-innovatiecompetities Corona-crisis en topsectoren​

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) roept partijen op voorstellen in te dienen voor innovatiecompetities in het kader van het Small Business Innovation Research Programma (SBIR). De ondersteuning van het ministerie is beschikbaar voor innovatiecompetities die kunnen bijdragen aan het verhelpen en/of verlichten van de maatschappelijke en economische gevolgen van deze Corona-crisis én innovatiecompetities die passen binnen de kennis- en innovatie agenda’s van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid.

Het ministerie stelt in de periode 2020-2021 een totaalbedrag van maximaal € 3 miljoen beschikbaar. Dit bedrag wordt uitsluitend beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen door ondernemers in de vorm van haalbaarheidsonderzoeken en ontwikkeltrajecten. Voorstellen die gehonoreerd worden kunnen rekenen op 50% cofinanciering van de kosten van onderzoek- en ontwikkeling van innovatieve oplossingen met een maximum van € 500.000. Daarbij stelt EZK de expertise en ondersteuning door RVO voor aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven kosteloos beschikbaar. Onderdelen van de centrale overheden dienen de kosten die samenhangen met de begeleiding bij een innovatiecompetitie in principe zelf te dragen.

Een voorstel zal in ieder geval moeten bestaan uit een uiteenzetting van de huidige/toekomstige belemmeringen in de overheidstaken en/of een concreet maatschappelijk vraagstuk. Een passende oplossing voor deze belemmering is nog niet beschikbaar bij andere (mede)overheden of op de markt. EZK biedt uitvoeringscapaciteit en ontwikkelbudget aan aanbestedende diensten die de innovatiecompetitie aanbesteden, ten behoeve van de ontwikkeling van oplossingsrichtingen naar ontwikkelde prototypes binnen een termijn van zes tot 24 maanden. Voor het uitvoeren van de innovatiecompetitie dient voldoende capaciteit en commitment beschikbaar te zijn bij de aanbestedende organisatie(s).
Voorstellen voor innovatiecompetities die passen binnen de Corona-problematiek en/of de maatschappelijke uitdagingen zoals verwoord in de Kennis- en Innovatieagenda’s 2020-2023 kunnen binnen een periode van vier weken te rekenen vanaf 1 juni 2020 (dus uiterlijk 30 juni 2020) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden aangemeld per post of (bij voorkeur) per email ([email protected]). Voorstellen dienen te zijn uitgewerkt in het Startformulier voor overheden.

Het is de bedoeling uiterlijk eind juni 2020 een start maken met de uitvoering van (de eerste van de) vijf innovatiecompetities voortkomend uit deze oproep. Ook na deze periode, tot uiterlijk 1 december 2020, zijn voorstellen voor innovatiecompetities welkom. Het ministerie zal bekijken of er passende ondersteuningsmogelijkheden zijn.