Search
Close this search box.

Energielijst 2021 gepubliceerd, met nieuwe maatregelen voor klimaat- en energietransitie

Home » Energielijst 2021 gepubliceerd, met nieuwe maatregelen voor klimaat- en energietransitie

Energielijst 2021 gepubliceerd, met nieuwe maatregelen voor klimaat- en energietransitie

De Energie-investeringsaftrek (EIA), die fiscaal voordeel biedt aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, is aangepast voor 2021. Ignite Group zet de belangrijkste veranderingen op een rij


Eis generieke codes gewijzigd: terugverdientijd wordt de norm

Voor de hoofdstukken A (gebouwde omgeving), B (processen) en C (transportmiddelen) van de Energielijst is de eis aan investeringen om onder de generieke codes in aanmerking te komen gewijzigd. Voortaan wordt gekeken naar de terugverdientijd van de investering in plaats van naar de energiebesparing per geïnvesteerde euro. Hiermee wordt beter aangesloten bij andere regelingen.

Gebouwde omgeving
Omdat het vernieuwde maatwerkadvies, op basis van de NTA8800, op 1 januari 2021 niet beschikbaar is, dienen de aanvragen voor energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen volgens de bestaande systematiek (ISSO 75.2 methode 2014 versie 2018) gemeld te worden. Het maximum investeringsbedrag wordt nu bepaald op basis van gebruiksoppervlakte (GO) in plaats van brutovloeroppervlakte (BVO).
Om beter aan te sluiten bij EU-regelgeving is voor lucht/lucht warmtepompen een differentiatie aangebracht op basis van het nominaal thermisch vermogen van de warmtepomp. In het verlengde hiervan is ook een differentiatie aangebracht in de SCOP-waarde. Voor verschillende codes zijn de verwijzingen naar de NEN-normeringen geactualiseerd en zijn de omschrijvingen vereenvoudigd.
Voor LED-verlichting zijn de eisen aangescherpt: De eis voor lumen/Watt verhouding is komen te vervallen. In plaats daarvan moet LED-verlichting voor nieuwe- en bestaande bedrijven voldoen aan levensduurcriteria L90B50 om voor EIA in aanmerking te komen. LED-buizen (retrofit) komen niet meer voor EIA in aanmerking vanwege een korte terugverdientijd.
Energiebesparende lichtbesturingscomponenten voorzien van (draadloze) communicatie met de LED-driver kunnen nu gemeld worden voor besparing bij verlichtingssystemen. Energiezuinige legionellabestrijding in warmtapwatervoorzieningen met circulatie is toegevoegd aan de Energielijst.

Duurzame energie
De netaansluiting voor SDE-projecten voor zonnevelden wordt niet langer opgenomen in de Energielijst omdat deze kosten vanaf 2021 worden meegenomen in het SDE-basisbedrag voor deze categorie.Transportmiddelen
De omschrijving van de scheepsdieselmotoren is aangepast omdat ook in de zeevaart motoren in dieselelektrische opstelling als aandrijving gebruikt worden. Daarnaast wordt de indirecte aandrijving van een koelaggregaat door een vrachtwagenmotor niet langer in de Energielijst opgenomen vanwege een korte terugverdientijd.

Processen
De ontwerpcondities die staan vermeld in de omschrijving voor de transkritische koel- en/of vriesinstallatie zijn aangepast. Voor de transkritische koel- en/of vriesinstallatie en de energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie is een maximum investeringsbedrag voor de gehele installatie opgenomen.Er is verder een nieuwe omschrijving opgenomen voor een decentraal koelsysteem (hydroloop), met een maximum investeringsbedrag opgenomen voor de gehele installatie. Energiebalancering
Om fluctuaties in vraag en aanbod van groengas op het gasnet beter op elkaar af te stemmen is een omschrijving opgenomen voor een groengas boosterinstallatie. Hiermee wordt voorkomen dat (lokaal) geproduceerd groengas niet kan worden geleverd aan het gasnet vanwege gebrek aan buffercapaciteit.Energietransitie en CO2-emissiereductie
De omschrijving voor CO2-afvang voor permanente opslag (CCS) is uitgebreid waardoor permanente opslag in lege aardgasvelden ook in aanmerking komt voor EIA. Daarnaast is de waterstof gestookte warmtekrachtinstallatie toegevoegd aan de Energielijst.De omschrijving voor het reduceren van CO2-emissie bij bestaande bedrijven is uitgebreid met de reductie van scope 2-emissies en er is ter verduidelijking toegevoegd dat deze omschrijving betrekking heeft op de gehele bedrijfsinrichting.
Nog subsidie aanvragen voor investeringen in 2020 of meer informatie over de EIA in 2021?
Er zijn ook investeringen op de nieuwe Energielijst verdwenen. Weten welke en wil je daar toch nog subsidie op aanvragen (kan nog tot drie maanden na de opdrachtverstrekking)? Onze EIA-consultants kunnen daarbij helpen. Ook bekijken zij graag de investeringslijst voor aankomend jaar op mogelijkheden binnen de EIA.