Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Drie nieuwe regeling ter ondersteuning Nederlandse culturele infrastructuur

Home » Drie nieuwe regeling ter ondersteuning Nederlandse culturele infrastructuur

Drie nieuwe regeling ter ondersteuning Nederlandse culturele infrastructuur

Drie Rijkscultuurfondsen hebben elk een eigen regeling gepubliceerd gericht op het in stand houden van vitale onderdelen in de Nederlandse culturele infrastructuur die als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en de maatregelen ter bestrijding ervan worden geconfronteerd met inkomstenderving.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het doel van de Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie COVID-19 (SCICOVID) is de instandhouding van vitale onderdelen in de Nederlandse culturele infrastructuur door subsidie toe te kennen aan meerjarig door het fonds ondersteunde instellingen die als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en de maatregelen ter bestrijding ervan worden geconfronteerd met inkomstenderving.

In aanmerking komen instellingen die in 2020 een twee- of vierjarige subsidie van het fonds hebben ontvangen.

De subsidie bedraagt 45% van de gemiddeld over de jaren 2017 en 2018 verworven eigen inkomsten van de instelling, blijkend uit de jaarrekeningen die betrekking hebben op die jaren, onder aftrek van een bedrag dat gelijk is aan 25% van de reserves van de instelling per ultimo 2018. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt, voor zover de door de instelling verworven eigen inkomsten over de jaren 2017 en 2018, blijkend uit de jaarrekeningen die betrekking hebben op die jaren, gemiddeld minimaal 15% bedragen van de totale baten van die instelling.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie verleent de subsidie zonder voorafgaande aanvraag. Er is een budget van € 4.837.900 beschikbaar.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Met de Regeling Compensatie Coronacrisis (RCCFCP) stimuleert en faciliteert het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) de voortgang of het heropstarten van door het fonds gesubsidieerde en reeds in 2020 geplande activiteiten of projecten op het gebied van cultuureducatie en -participatie.

De regeling bestaat uit twee onderdelen:

  • Paragraaf 2 richt zich niet op instellingen en (rechts)personen die een meerjarige subsidie ontvangen op basis van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2017-2020;
  • Paragraaf 3 richt zich uitsluitend op instellingen en (rechts)personen die een meerjarige subsidie ontvangen op basis van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2017-2020.

Paragraaf 2 Compensatiemaatregelen IIn aanmerking komen instellingen of (rechts)personen die een subsidieverleningsbeschikking hebben ontvangen van het Fonds.De subsidie heeft de vorm van een eenmalige compensatie van:

  • 100% van de extra kosten voor het als het gevolg van de coronacrisis verplaatsen of aanpassen van de door het Fonds gesubsidieerde en reeds in 2020 geplande activiteiten of projecten op het gebied van cultuureducatie en -participatie; en
  • de vanwege de coronacrisis gederfde inkomsten, te weten: publieks- of deelnemersbijdragen.

De subsidie bedraagt maximaal € 25.000 per oorspronkelijke subsidieverlening.

Paragraaf 3 Compensatiemaatregelen II
In aanmerking komen instellingen die een meerjarige subsidie ontvangen op basis van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2017-2020.De subsidie bedraagt 45% van de gemiddeld over de jaren 2017 en 2018 verworven eigen inkomsten van de instelling, blijkend uit de jaarrekeningen die betrekking hebben op die jaren, onder aftrek van een bedrag dat gelijk is aan 25% van de reserves van de instelling per ultimo 2018. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt, voor zover de door de instelling verworven eigen inkomsten over 2018, blijkend uit de jaarrekening die betrekking heeft op dat jaar, ten minste 15% bedragen van de totale baten van die instelling.Aanvragen
Aanvragen in het kader van de paragraaf Compensatiemaatregelen I kunnen tot en met 20 september 2020 via e-mail ([email protected]) worden ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Er is € 1 miljoen beschikbaar.
De subsidie in het kader van de paragraaf Compensatiemaatregelen II wordt zonder voorafgaande aanvraag verstrekt. Er is € 2.444.500 beschikbaar.

Fonds Podiumkunsten

Het doel van de Regeling van het Fonds Podiumkunsten voor meerjarige instellingen voor aanvullende ondersteuning in verband met gederfde inkomsten als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en de maatregelen ter bestrijding ervan (COVIDNFPK2) is de instandhouding van vitale onderdelen in de Nederlandse culturele infrastructuur door het toekennen van subsidie aan meerjarige instellingen die als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en de maatregelen ter bestrijding ervan worden geconfronteerd met inkomstenderving.
In aanmerking komen meerjarige instellingen, voor zover die op grond van de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19 niet reeds in aanmerking komen voor subsidie in de hoedanigheid van producerende BIS-instelling.De subsidie bedraagt 45% van de gemiddeld over de jaren 2017 en 2018 verworven eigen inkomsten van de instelling, blijkend uit de jaarrekeningen die betrekking hebben op die jaren, onder aftrek van een bedrag dat gelijk is aan 25% van de reserves van de instelling per ultimo 2018. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt, voor zover de door de instelling verworven eigen inkomsten over de jaren 2017 en 2018, blijkend uit de jaarrekeningen die betrekking hebben op die jaren, gemiddeld minimaal 15% bedragen van de totale baten van die instelling.Het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ verleent de subsidie zonder voorafgaande aanvraag. Er is een budget van € 24.059.800 beschikbaar.