Zoeken
Sluit dit zoekvak.

BMKB-regeling wordt permanent opengesteld | Vindsubsidies

Home » BMKB-regeling wordt permanent opengesteld | Vindsubsidies

BMKB-regeling wordt permanent opengesteld voor niet-banken

NIEUWS – Minister Kamp (EZ) heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij heeft besloten de regeling Borgstelling mkb-kredieten (BMKB) permanent open te stellen voor niet bancaire-partijen.

Dit naar aanleiding van het aflopen van de in 2012 gestarte pilot Permanente openstelling BMKB voor niet-banken. Deze pilot liep tot en met 30 juni 2017. Kamp is van mening dat de permanente openstelling voor niet-bancaire partijen een waardevolle toevoeging is op de bestaande BMKB-regeling. Zo bevordert de openstelling een eerlijk speelveld voor alle financiers van mkb-financiering.
In het regeerakkoord van 2012 is toentertijd afgesproken dat het kabinet nieuwe alternatieve financieringsvormen, zoals kredietunies, crowdfunding en mkb-obligaties, onder meer zou steunen door de inzet van bestaande instrumenten. Daarom is in 2012 de pilot Permanente openstelling BMKB voor niet-banken gestart.

Sinds 2013 maakt Qredits, een (niet-bancaire) professionele mkb-kredietverstrekker, gebruik van de BMKB-regeling. Daarnaast zijn ook Triodos Cultuurfonds, Triodos Groenfonds, de Europese Horeca Financieringsmaatschappij en Kredietunie Brabant geaccrediteerd. Momenteel is RVO met een vijftal andere partijen (onder andere crowdfunders en kredietunies) concreet in gesprek over accreditatie.

Verbreding van de markt van bedrijfsfinanciers, zoals benadrukt in het Aanvullend Actieplan MKB financiering 2014, blijft wenselijk. Cijfers geven aan dat gedurende de tweede helft van 2016 het percentage afwijzingen van bedrijfsfinancieringen nog steeds fors hoger lag voor micro- en kleinbedrijven. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat micro- en kleinbedrijven zich meer gaan oriënteren op vormen van alternatieve financiering zoals crowdfunding.

Er zijn op dit moment diverse ontwikkelingen gaande in de markt voor alternatieve financiering die kunnen leiden tot een verdere interesse in de BMKB-regeling. Voor kredietunies geldt dat zij kortgeleden een wettelijke basis hebben gekregen door de Wet Toezicht Kredietunies, die sinds 1 januari 2016 van kracht is. Onder deze wet wordt het aantrekken van funding voor kredietunies makkelijker. Vanwege de recente inwerkingtreding van deze wet moet de kredietverlening door kredietunies nog groeien.

Ook zijn in het ondersegment van de markt de uitvoeringskosten een groot obstakel in de kredietverlening. Ontwikkelingen in de fintech kunnen voor een oplossing van dit probleem zorgen. Deze ontwikkelingen kunnen van grote waarde zijn voor de financiering van het mkb.

In 2021 zal de BMKB-regeling worden geëvalueerd, met inbegrip van de openstelling voor niet-banken. Uiteraard vereist de permanente openstelling voor niet-banken goede monitoring van deze partijen, zodat er indien nodig bijgestuurd kan worden, aldus Kamp.

Over de BMKB
De regeling Borgstelling mkb-kredieten is bedoeld om knelpunten bij de kredietverlening door particuliere kredietinstellingen (banken en kredietverstrekkers) aan mkb-ondernemingen te verminderen.