Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Subsidieaanvraag wordt financieringsaanvraag, wat weet u van cashflowmodellen en liquiditeitsprognoses?

Home » Subsidieaanvraag wordt financieringsaanvraag, wat weet u van cashflowmodellen en liquiditeitsprognoses?

Subsidieaanvraag wordt financieringsaanvraag, wat weet u van cashflowmodellen en liquiditeitsprognoses?

BLOG – De scheiding tussen subsidie en financiering wordt toenemend diffuus. De verwachting is dat in de toekomst subsidies grotendeels een financierend karakter krijgen. Gesprekken met uitvoerders binnen de overheid bevestigen dat. In de bestaande subsidieprogramma’s wordt ook steeds nadrukkelijker om een doortimmerde business case en financiële verantwoording gevraagd. Dit vereist bredere kennis. De aanvrager moet, naast inhoudelijke technische projectkennis, ook diepgaande kennis van bedrijfseconomische factoren hebben.

De overheid wil doelen verwezenlijken en stelt daarvoor, via subsidies en fiscale regelingen, geld beschikbaar. Het is niet altijd volledig duidelijk of deze financiële ondersteuning ook de resultaten opleveren die worden verwacht. Waarom grijpt de overheid steeds vaker naar financieringsprogramma’s in plaats van subsidies? En wat betekent dit voor u?

Door een subsidie te vervangen door een financiering worden drie doelen bereikt die positief zijn voor de overheid:

  1. De overheid krijgt het geïnvesteerde geld weer terug en dat kan dan opnieuw worden aangewend, ook wel revolverend genoemd.
  2. Bij een succesvol project kan de geldschieter (de overheid) ook delen in dit succes.
  3. De subsidieontvanger loopt meer risico en zal daardoor meer gemotiveerd zijn om een project tot een goed einde te brengen.

Hoe dit exact vorm zal krijgen moet zich nog uitkristalliseren, echter de eerste tekenen van dit transitie- en professionaliseringsproces zijn al zichtbaar.

MIT: jaarrekeningen op holdingniveau gevraagd
De MIT R&D-ronde is begin juli gestart. Daar waar vroeger een verklaring van geen financiële problemen voldoende was, moet, in diverse regio’s, de subsidievrager nu concreet zijn financiële continuïteit bewijzen door het overleggen van jaarrekeningen tot op holdingniveau. Deze jaarrekeningen worden beoordeeld en een kans op discontinuïteit is een afwijzingsgrond.  Ook bij Europese subsidies is het concreet aantonen van financiële gezondheid een belangrijke voorwaarde.

Financiële deel in subsidieaanvraag steeds belangrijker
Tot nu toe staat bij een subsidieaanvraag meestal het project centraal. Wij zien dat in toenemende mate het project een integraal onderdeel moet uitmaken van de businesscase van de gehele onderneming. Dit vraagt om een andere manier van kijken naar een projectbeschrijving en, in het verlengde daarvan, de subsidieaanvraag. De subsidieaanvrager zal binnen de businesscase moeten bewijzen dat hij voldoende capabel en financieel krachtig genoeg is om de innovatie succesvol op de markt te brengen. De gevraagde mate van detail van het financiële deel van de businesscase zal dan ook gaan toenemen.

Multidisciplinair team nodig
Deze verwachte trend waar de businesscase en de financiële onderbouwing een belangrijker deel van de subsidieaanvraag vormen, vraagt om duidelijk meer kennis. De aanvrager moet, naast inhoudelijke technische projectkennis, ook diepgaande kennis van bedrijfseconomische factoren hebben. Cashflowmodellen, liquiditeitsprognoses, prognose winst- en verliesrekeningen, prognose balansen en de verschillende ratio’s worden onderdeel van de aanvraag. Voor het schrijven van een goede aanvraag is dan een multidisciplinair team nodig. Dit teamwork heeft het neveneffect dat het opstellen van de aanvraag al meteen de start is van de succesvolle ontwikkeling. Een goed team is immers een bron van creativiteit dat de basis legt voor toekomstig succes.

Heeft u al deze financiële kennis in huis?
Vooruitlopend op deze ontwikkeling heeft Ignite Group diverse financieel specialisten in huis die, nu al, bij de aanvraag de financiële punt op de i zetten en een integraal onderdeel vormen van het multidisciplinaire team dat uw aanvraag succesvol schrijft.

Ignite Group consultant Martijn Croon