Zoeken
Sluit dit zoekvak.

SET Covid-19 officieel gepubliceerd én weer open

Home » SET Covid-19 officieel gepubliceerd én weer open

SET Covid-19 officieel gepubliceerd én weer open

Er is een wijziging van de Stimuleringsregeling e-health thuis (SET) gepubliceerd, waarmee formeel de noodregeling SET Covid-19 is gepubliceerd. Daarnaast is de noodregeling, na een tijdelijke stop, vanaf 7 april 2020 weer open.
De tijdelijke uitbreiding van de SET is beschikbaar om aanbieders van ondersteuning, zorg of jeugdhulp op afstand te helpen bij de huidige opgave als gevolg van de coronacrisis (de huidige SET blijft overigens ook gewoon beschikbaar).

Subsidieplafond € 23 miljoen

Het subsidieplafond voor SET Covid-19 bedraagt € 23 miljoen. Concreet worden de middelen van 2021 vervroegd vrijgemaakt om in 2020 in te kunnen zetten voor e-health toepassingen tijdens de coronacrisis. Dit betekent dat het subsidieplafond voor de reguliere SET voor 2021 op een lager bedrag (€ 5 miljoen) wordt vastgesteld.

Subsidie kan worden aangevraagd door aanbieders van ondersteuning of zorg en jeugdhulpaanbieders.
Voor de toepassing van deze regeling wordt onder ‘thuiswonende cliënten’ ook verstaan cliënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen, zogenoemd tijdelijk verblijf. Tijdelijk verblijf is het verblijf voor (kortdurende) geneeskundige zorg die onder de verantwoordelijkheid valt van een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde of een arts verstandelijk gehandicapten. De verwachting is dat het slechts om een zeer beperkte doelgroep gaat.

Vast subsidiebedrag van € 50.000

In het kader van de SET Covid-19​ is per aanvraag een vast subsidiebedrag van € 50.000 beschikbaar voor de aanschaf, lease en implementatie van e-health toepassingen die bijdragen aan de continuïteit van ondersteuning of zorg op afstand voor thuiswonende cliënten ten tijde van de coronacrisis. E-health toepassingen die er op gericht zijn om mantelzorgers te ondersteunen bij hun zorgtaken komen ook in aanmerking. Bij implementatieactiviteiten valt te denken de coördinatie van de implementatie door een projectleider, aan het scholen van cliënten en personeel en het aanpassen van de werkprocessen.

Subsidiabele activiteiten die sinds de eerste Covid-19 besmetting in Nederland zijn gestart (na 27 februari 2020), komen met terugwerkende kracht in aanmerking. De projectperiode bedraagt maximaal negen maanden. De tijdelijke uitbreiding geeft aanbieders van ondersteuning, zorg of jeugdhulp de mogelijkheid om een tweede subsidieaanvraag voor nieuwe activiteiten in te dienen als de activiteiten waarvoor de eerste subsidie is aangevraagd, zijn afgerond en de coronacrisis nog aanhoudt.
Aanvragen in het kader van SET Covid-19​ kunnen tot uiterlijk 1 juni 2020 worden ingediend.