Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Nieuw werkprogramma Horizon 2020: € 30 miljard voor onderzoek en innovatie

Home » Nieuw werkprogramma Horizon 2020: € 30 miljard voor onderzoek en innovatie

Nieuw werkprogramma Horizon 2020: € 30 miljard voor onderzoek en innovatie

NIEUWS – De Europese Commissie heeft het Horizon 2020 werkprogramma voor 2018-2020 bekendgemaakt. Met het nieuwe werkprogramma is een bedrag van € 30 miljard gemoeid, waaronder € 2,7 miljard om de Europese Innovatieraad (EIC) operationeel te maken.

Horizon 2020, het financieringsprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie, loopt al sinds 2014. De komende drie jaar wil de Commissie met de financiering van onderzoek meer effect sorteren door de aandacht te focussen op een kleiner aantal kritieke onderwerpen (zoals migratie, veiligheid, klimaat, schone energie en digitale economie). Horizon 2020 zal ook meer de nadruk gaan leggen op het stimuleren van baanbrekende en marktcreërende innovaties.

In het kader van het werkprogramma wordt ook gestart met de eerste fase van de Europese Innovatieraad. Tussen 2018 en 2020 trekt de Commissie hier € 2,7 miljard voor uit, ter ondersteuning van veelbelovende maar risicovolle innovaties die ‘de markten van de toekomst’ kunnen creëren. Bovendien zal binnen Horizon 2020 beter gebruik gemaakt gaan worden van de zogeheten “crack the challenge”-prijzen om baanbrekende technologische oplossingen te ontwikkelen voor urgente problemen waarmee EU-burgers geconfronteerd worden.

Nadruk op politieke prioriteiten
Het werkprogramma voor 2018-2020 voorziet in grotere budgetten voor minder thema’s en ondersteunt de politieke prioriteiten van de Commissie:

  • Een koolstofarme en klimaatbestendige toekomst: € 3,3 miljard;
  • Circulaire economie: € 1 miljard;
  • Digitalisering en omvorming van de Europese industrie en dienstensector: € 1,7 miljard;
  • Veiligheidsunie: € 1 miljard;
  • Migratie: € 200 miljoen.

In totaal € 2,2 miljard zal worden bestemd voor projecten op het vlak van schone energie op vier onderling samenhangende gebieden: hernieuwbare energiebronnen, energie-efficiënte gebouwen, elektromobiliteit en opslagoplossingen, waaronder € 200 miljoen ter ondersteuning van de ontwikkeling en productie in Europa van de volgende generatie elektrische batterijen.

Impuls voor grensverleggend onderzoek
Tegelijkertijd zal Horizon 2020 “door nieuwsgierigheid ingegeven onderzoek” (vaak “blue sky science” of grensverleggend onderzoek genoemd) blijven financieren. Het jaarlijkse werkprogramma van de Europese Onderzoeksraad voor 2018, dat al in augustus is goedgekeurd, voorziet in bijna € 1,86 miljard steun voor toponderzoekers. Voor de Marie Skłodowska-Curie-acties, die fellowships financieren voor onderzoekers in alle stadia van hun loopbaan, worden de middelen opgetrokken met in totaal € 2,9 miljard over een periode van drie jaar.

Versterkte internationale samenwerking
Het nieuwe werkprogramma versterkt ook de internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie. Er zal ruim € 1 miljard worden geïnvesteerd in 30 vlaggenschipinitiatieven op gebieden waar samenwerking wederzijds voordeel oplevert. Er wordt onder meer samengewerkt met Canada (gepersonaliseerde geneeskunde), de VS, Japan, Zuid-Korea, Singapore en Australië (automatisering van het wegvervoer), India (waterproblematiek) en Afrikaanse landen (voedselzekerheid en hernieuwbare energie).

Verspreiding van topkwaliteit
Tussen 2018 en 2020 zal € 460 miljoen specifiek worden toegewezen aan lidstaten en geassocieerde landen die nog niet ten volle aan Horizon 2020 deelnemen. De bedoeling is onbenutte bronnen van excellentie in Europa en daarbuiten aan te boren. Daarnaast blijft het programma ook betere synergieën met de Europese structuur- en investeringsfondsen promoten.

Verdere vereenvoudiging van de regels voor deelname
Nieuw is ook het pilotproject forfaitaire financiering, een nieuwe en eenvoudigere manier om deelnemers financiële ondersteuning te bieden. Daarbij zal de focus van ex-antecontroles worden verschoven van financiële controles naar de wetenschappelijk-technische inhoud van de projecten.

Open wetenschap
Het programma introduceert verder een radicale verandering ter bevordering van open wetenschap: in plaats van onderzoeksresultaten in wetenschappelijke publicaties te publiceren wordt kennis in een vroegere fase van het onderzoeksproces uitgewisseld. € 2 miljard is bestemd voor steun voor open wetenschap en € 600 miljoen voor de Europese open wetenschapscloud, de Europese data-infrastructuur en high performance computing.

Euratom
Tegelijk met de goedkeuring van het werkprogramma voor 2018-2020 van Horizon 2020 is ook het werkprogramma voor 2018 van Euratom goedgekeurd. Dat voorziet in de investering van € 32 miljoen in het beheer en de lozing van radioactieve afvalstoffen. Volgens het programma zal ook een routekaart worden ontwikkeld voor onderzoek naar de veilige ontmanteling van kerncentrales zodat de kosten en milieueffecten worden verminderd.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4122_nl.htm (persbericht), https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme (het werkprogramma) en https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html (oproepen tot het indienen van voorstellen).