Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Mondriaan Fonds publiceert Compensatieregeling Coronacrisis Presentatie-instellingen

Home » Mondriaan Fonds publiceert Compensatieregeling Coronacrisis Presentatie-instellingen

Mondriaan Fonds publiceert Compensatieregeling Coronacrisis Presentatie-instellingen

Het Mondriaan Fonds heeft de Compensatieregeling Coronacrisis Presentatie-instellingen (CCMPI) gepubliceerd. Op basis van deze nieuwe regeling kan het fonds subsidie verstrekken aan instellingen die tot primair doel hebben hedendaagse beeldende kunst te presenteren en die als gevolg van COVID-19-maatregelen worden geconfronteerd met inkomstenderving als een gedeeltelijke tegemoetkoming in deze gederfde inkomsten.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan instellingen waaraan in de jaren 2017-2020, waaronder 2020 voor minimaal twee aaneengesloten jaren op basis van een positief advies van de adviescommissie een bijdrage van het fonds is verleend op grond van de Deelregeling Meerjarenprogramma’s Presentatie- en Erfgoedinstellingen 2017 (MJPPEIMF17). De subsidie wordt uitsluitend subsidie verstrekt voor zover de eigen inkomsten over het jaar 2018, blijkend uit de jaarrekening die betrekking heeft op dat jaar, minimaal 15% bedragen van de totale baten van die instelling.

De subsidie bedraagt 45% van de gemiddeld over de jaren 2017 en 2018 verworven eigen inkomsten van de instelling, blijkend uit de jaarrekeningen die betrekking hebben op die jaren, onder aftrek van een bedrag dat gelijk is aan 25% van de reserve van de instelling per ultimo 2018. De uitkomst van deze berekening wordt gemaximeerd op een bedrag dat gelijk is aan 300% van het totaal aan structurele subsidies. Het beschikbare budget is € 1,5 miljoen.
Het Mondriaan Fonds verleent de subsidie zonder voorafgaande aanvraag.