Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Mogelijkheid vervroegde betaling directe GLB-inkomenssteun in 2020

Home » Mogelijkheid vervroegde betaling directe GLB-inkomenssteun in 2020

Mogelijkheid vervroegde betaling directe GLB-inkomenssteun in 2020

Er is een wijziging van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB (GLBNL) gepubliceerd. ​

Vervroegde betaling van directe GLB-inkomenssteun

Voor het aanvraagjaar 2020 is een uitzondering gecreëerd die vervroegde betaling van directe GLB-inkomenssteun (de basis- en vergroeningsbetaling) mogelijk maakt. Met deze uitzondering wordt tegemoet gekomen aan verwachte liquiditeitsproblemen bij landbouwers door de COVID-19 crisis. Voor het vervroegd uitbetalen is een budget van ruim € 500 miljoen gereserveerd. 

Indien landbouwers tijdig met de verzamelaanvraag de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling hebben aangevraagd, kunnen zij in de periode van 18 mei tot en met 15 juni 2020 een aanvraag indienen voor een voorschotbetaling. Deze aanvraag dient vergezeld te worden van een de-minimis verklaring, waarin de landbouwers verklaren met het door de voorschotbetaling genoten rentevoordeel en eventueel andere de-minimis steun binnen de maximale ruimte van de de-minimis van € 20.000 te zullen blijven, gerekend over drie boekjaren.

De voorschotbetaling vindt plaats op basis van een forfaitair bedrag van € 300 per voor uitbetaling opgegeven subsidiabele hectare, en wordt gemaximeerd door het aantal betalingsrechten waarover de landbouwer volgens de registratie bij RVO op 15 mei 2020 beschikt. Betalingsrechten die in 2020 door de landbouwer zijn aangevraagd uit de nationale reserve, blijven buiten beschouwing. Er worden geen voorschotten betaald voor zover het voorschotbedrag lager is dan € 400.

Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland​

Met de wijziging van de regeling is nu ook voorzien in een mogelijkheid om te verzoeken de aanwijzing als ecologisch kwetsbaar blijvend grasland op te heffen binnen Natura 2000-gebieden. Het verzoek dient afkomstig te zijn van gedeputeerde staten van een provincie. Wel moet worden geborgd dat het verlies aan ecologisch kwetsbaar blijvend grasland binnen een Natura 2000-gebied wordt gecompenseerd door aanwijzing van minimaal evenveel hectares blijvend grasland buiten een Natura 2000-gebied.