Zoeken
Sluit dit zoekvak.

MIT subsidie aanvragen in Flevoland

Home » MIT subsidie aanvragen in Flevoland

Nederland hoort economisch en maatschappelijk tot de wereldwijde top. Om deze reden richten we ons op Topsectoren. Om de ontwikkeling binnen de Topsectoren te stimuleren is er de MIT-regeling. De MIT-regeling ondersteunt twee type instrumenten: MIT-Haalbaarheidsstudies en MIT-R&D-samenwerkingsprojecten.

Aanvraag indienen via MIT loket

Een MIT subsidieaanvraag kan worden ingediend bij loket Flevoland indien de mkb-onderneming een vestiging in Flevoland heeft en hier ook de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Het doel van de MIT is een bijdrage te leveren aan een duurzame, vernieuwende en ondernemende economie.

Missiegedreven beleid

Ben je ondernemer in Flevoland? Dan vraag je MIT subsidie aan bij de Provincie Flevoland. Hierbij geldt één uitzondering: projecten gericht op duurzame visserij en aquacultuur kunnen een MIT-aanvraag indienen bij het landelijke MIT-loket. Houd er rekening mee dat je MIT-project aansluit op de geformuleerde missies en Kennis- en Innovatie Agenda’s (KIA’s). Dit zijn de KIA’s:

  • Energie & Duurzaamheid
  • Gezondheid & Zorg
  • Veiligheid
  • Sleuteltechnologieën
  • Landbouw, Water en Voedsel
  • Maatschappelijk verdienvermogen

MIT samenwerkingsprojecten

Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is bestemd voor minimaal twee mkb’ers. Het draait hierbij om industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Het is mogelijk subsidie aan te vragen wanneer de penvoerder in de regio is gevestigd en meer dan 50% van de kosten in de regio worden gemaakt. Het is belangrijk dat het project een evenwichtig samenwerkingsverband is. Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen. Het maximale subsidiebedrag voor kleinere samenwerkingsprojecten is € 200.000. Het maximale subsidiebedrag voor grotere samenwerkingsprojecten is € 350.000.

Subsidie aanvragen in 2023
Subsidie voor MIT R&D-samenwerkingsprojecten kan worden aangevraagd van 6 juni tot en met 12 september 2023. Bij deze subsidie is de tenderprocedure van kracht; alle aanvragen die op de juiste wijze zijn ingediend en voldoen aan de eisen die verbonden zijn aan de regeling, worden inhoudelijk beoordeeld. Aan aanvragen met de hoogste kwaliteit worden eerst subsidie toegekend.

MIT-Haalbaarheidsprojecten

Bij een MIT-Haalbaarheidsstudie kan er in kaart worden gebracht of een innovatie haalbaar is of wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Een voorbeeld hiervan is literatuuronderzoek of marktverkenning. Minimaal 60% van de kosten van een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie. De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 20.000.

Subsidie aanvragen in 2023
Subsidie aanvragen is mogelijk vanaf 4 april 2023. Voor deze regeling geldt het first come, first serve-principe. Dit betekent dat aanvragen inhoudelijk worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst, totdat het budget is uitgeput. Onze ervaring leert dat het subsidieplafond op de eerste dag wordt overschreden. Zorg er daarom voor dat subsidie tijdig wordt aangevraagd.

Budget MIT Flevoland 2023

Zodra het budget voor 2023 bekendgemaakt is, wordt dit gepubliceerd op deze pagina.