Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Klimaatakkoord gepresenteerd: waar kun je de komende jaren subsidie voor aanvragen?

Home » Klimaatakkoord gepresenteerd: waar kun je de komende jaren subsidie voor aanvragen?

Klimaatakkoord gepresenteerd: waar kun je de komende jaren subsidie voor aanvragen?

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft afgelopen vrijdag het kabinetsvoorstel voor een Klimaatakkoord gepresenteerd. In het akkoord staan de maatregelen die het kabinet wil nemen om ervoor te zorgen dat Nederland in 2030 precies 49% minder broeikasgassen uitstoot dan in 1990. Ignite Group zocht uit welke subsidiekansen voortvloeien uit het akkoord.

Generieke subsidieregeling voor vergroening industrie

Voor de industrie zal vanaf 2021 een CO2-heffing worden ingevoerd. Wanneer deze CO2-heffing opbrengsten genereert, dan worden deze via een terugsluis ingezet voor vergroening van de industrie. Om dit te financieren komt er een nieuwe generieke subsidieregeling.

Nieuwe verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie gaat in op 1 januari 2020

De uitrol van CO2-reducerende maatregelen wordt ondersteund met de al eerder aangekondigde Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++), de per 1 januari 2020 in te voeren verbrede opvolger van de huidige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+).

Subsidie voor Carbon Capture and Storage vanuit SDE++

De subsidiëring van Carbon Capture and Storage (CCS) wordt beperkt. Dit om ervoor te zorgen dat er middelen beschikbaar blijven voor technieken die voor de lange termijn nodig zijn. Er kan nog wel subsidie worden aangevraagd voor technieken, processen en sectoren die geen kosteneffectief alternatief dan CCS kennen om emissies te reduceren. Er kan dan een beroep worden gedaan voor subsidie vanuit de SDE++-subsidie.

Subsidies voor kringlooplandbouw

Het kabinet gaat fors inzetten op het realiseren van de zogeheten kringlooplandbouw (produceren met zo min mogelijk verlies aan grondstoffen en een zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur). Eén van de al eerder aangekondigde maatregelen in het kader hiervan betreft de instelling van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Hiervoor wordt € 120 miljoen vrijgemaakt. De eerste tranche van deze saneringsregeling zal zeer binnenkort worden opengesteld.

Subsidies voor innovaties en investeringen in duurzame en emissiearme stalsystemen

Verder wil het kabinet voortouw nemen in het uitwerken van regelingen voor het stimuleren van innovaties en investeringen in integraal duurzame en emissiearme stalsystemen met een brongerichte emissiereductie van broeikasgassen, ammoniak, geur en fijnstof. Ook wordt het budget voor de regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EEHEGL) verruimd, zodat kassen daardoor kunnen gaan voldoen aan de eisen voor een Groenlabelkas.

Subsidie vanuit warmtefonds voor gebouwde omgeving

Voor huiseigenaren wil het kabinet een breed palet aan financieringsmogelijkheden beschikbaar maken, waaronder gebouwgebonden financiering en een warmtefonds met aantrekkelijke voorfinanciering voor iedereen. Voor het warmtefonds komt jaarlijks € 50 miljoen tot € 80 miljoen beschikbaar tot en met 2030. Dit fonds kan, afhankelijk van hoe het wordt uitgewerkt, aangevuld met private middelen groeien naar een financieringsportefeuille van meer dan € 1 miljard.

Subsidie voor isolatie

Tot en met 2030 zijn er ook subsidiemiddelen beschikbaar voor isolatie. Zo komt er een subsidieregeling van € 100 miljoen per jaar voor investeringen in isolatie en warmte-installaties. De bestaande regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) zal daartoe, rekening houdend met de lopende evaluatie, worden verbreed.

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis begin september open

Om woningbezitters nu al de mogelijkheid te bieden om duurzame maatregelen te treffen, wordt voor de jaren 2019 en 2020, de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (EEH) voor in totaal € 90 miljoen opnieuw opengesteld. De verwachting is dat de regeling vanaf 2 september 2019 weer open zal staan voor aanvragen van particulieren, zo heeft de Rijksdienst voor Ondernemend (RVO) inmiddels bekendgemaakt.

Maatregelen om energierekening te verlagen

Daarnaast wordt er een programma opgestart waarmee op korte termijn wordt gestimuleerd om laagdrempelige energiebesparende maatregelen te nemen om de energierekening te kunnen verlagen. Hiervoor is in totaal € 93 miljoen beschikbaar, gericht op het adviseren en ondersteunen van eigenaar-bewoners.

Subsidie van elektrische auto

Het kabinet zet de huidige systematiek van stimulering van elektrische auto’s voort tot en met 2025. Daarbij kiest het voor een stapsgewijze oploop van de bijtelling om over-subsidiëring te voorkomen. De bijtelling voor zakelijke rijders gaat daarom in 2020 naar 8% en het plafond waarboven deze korting niet meer geldt voor het resterende bedrag van de aanschafprijs wordt in 2020 verlaagd tot € 45.000. Hiermee zorgt het kabinet ervoor dat de stimulering gericht wordt op de aanschaf van modellen die later ook interessant zijn voor de tweedehands markt.

€ 100 miljoen voor particuliere aanschaf van elektrische auto

Voor particuliere aanschaf van elektrische auto’s en tweedehands stimulering komt er een jaarlijkse subsidiepot van € 100 miljoen. Uitwerking van deze aanschafsubsidie zal door RVO in samenwerking met de leden van het Formule E-Team gebeuren. De aanschafsubsidie zal uiterlijk medio 2020 worden gepubliceerd. De partijen spannen zich echter in om de maatregel al per 1 januari 2020 in te voeren, of een tijdelijke stimuleringsmaatregel in te voeren in de tussenliggende periode.