Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Kansen voor West open voor innovaties uit Metropoolregio Amsterdam en koolstofarme economie Zuid-Holland

Home » Kansen voor West open voor innovaties uit Metropoolregio Amsterdam en koolstofarme economie Zuid-Holland

Kansen voor West open voor innovaties uit Metropoolregio Amsterdam en koolstofarme economie Zuid-Holland

NIEUWS – Er zijn twee nieuwe openstellingen gepubliceerd voor het Operationeel Programma EFRO West-Nederland, oftewel Kansen voor West II. Het gaat om de onlangs al aangekondigde openstellingen voor innovaties uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en financieringsinstrumenten voor ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in Zuid-Holland.

Innovaties uit de Metropoolregio Amsterdam
Deze openstelling is gericht op projecten die het innovatiesysteem in de metropoolregio versterken en verbreden en zich focussen op kennisvalorisatie. Ook fieldlabs zijn een speerpunt.Om in aanmerking te komen voor subsidie moet er sprake zijn van samenwerking tussen het midden- en kleinbedrijf (mkb) en kennisinstellingen. Te ondersteunen projecten moeten binnen de volgende drie actielijnen passen:

  • actielijn 1: samenwerking mkb en kennisinstellingen met als doel valorisatie;
  • actielijn 2: toepassing van nieuwe kennis aansluitend bij eindgebruikers;
  • actielijn 3: toeleiding naar kapitaal.

Het subsidieplafond bedraagt € 4.749.206. Aanvragen kunnen worden ingediend met ingang van 9 oktober 2017 (10:00 uur). Subsidies worden verdeeld op volgorde van ontvangst van complete aanvragen.

Financieringsinstrumenten koolstofarme economie Zuid-Holland
Deze openstelling is gericht op nieuwe financieringsinstrumenten voor ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren.

Zuid-Holland heeft te maken met een zeer beperkte toepassing van hernieuwbare energiebronnen en achterblijvende investeringen in energie-efficiency. Daar staat tegenover dat de verstedelijking en economische concentratie in deze provincie een groot potentieel biedt. Naast het grote potentieel voor restwarmte in onder meer de regio Rotterdam zijn er goede kostenefficiënte mogelijkheden voor aardwarmtetoepassingen.

Er is – naast een groot potentieel aanbod van lage emissie-warmte – ook een grote warmtevraag, zowel in stedelijk gebied (ook na grootschalige isolatie) als in het landbouwgebied (glastuinbouw). Het koppelen van warmtevraag en -aanbod biedt kansen voor het verlagen van de emissies van schadelijke stoffen en het verlagen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. De nu gepubliceerde openstelling heeft betrekking op de aanbodzijde.

In te dienen voorstellen moeten naadloos aansluiten op het Warmtefonds Zuid-Holland. Hieruit volgt dat het werkingsgebied van het financieringsinstrument de gehele provincie Zuid-Holland moet beslaan. Daarnaast moeten voorstellen passen binnen het beleid van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag.

Het subsidieplafond bedraagt in totaal € 2.739.234, waarvan € 2.250.000 voor projecten die passen binnen het beleid van Zuid-Holland en € 489.234 voor projecten die passen binnen het beleid van Den Haag. Aanvragen kunnen eveneens vanaf 9 oktober 2017 om 10.00 uur worden aangevraagd. Subsidies worden verdeeld op volgorde van ontvangst van complete aanvragen.

Over het programma
Met het programma Kansen voor West II wil West-Nederland bedrijfsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling, de toepassing van hernieuwbare energiebronnen en investeringen in energie-efficiëntie stimuleren. Het programma – gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) – is een gezamenlijk initiatief van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland en de vier steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Snapt u het nog? Wij wel!
In tegenstelling tot zijn evenknieën in de andere windstreken, is het programma van West-Nederland overigens niet echt overzichtelijk te noemen. Potentiële gegadigden voor een bijdrage uit deze pot, zien door de bomen soms het bos niet meer. Hoe steekt dit programma in hoofdlijnen in elkaar? Lees het hier!