Zoeken
Sluit dit zoekvak.

EZ publiceert SDE+-regeling voor de najaarsronde van 2017

Home » EZ publiceert SDE+-regeling voor de najaarsronde van 2017

EZ publiceert SDE+-regeling voor de najaarsronde van 2017

NIEUWS – Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2017 gepubliceerd. De betreffende regeling bevat alle informatie betreffende de najaarsronde 2017 van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE+). De details van de openstelling werden overigens eerder al bekendgemaakt.

Voor de najaarsronde van 2017 is een budget van € 6 miljard beschikbaar. De najaarsronde staat van 3 oktober 2017 (9.00 uur) tot en met 26 oktober 2017 (17.00 uur) open voor het indienen van aanvragen.

De basissystematiek van de nu gepubliceerde regeling komt overeen met de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie van voorgaande openstellingen/jaren. In de regeling wordt voor het najaar van 2017 een aantal voor de subsidieverstrekking bepalende factoren vastgesteld. Het gaat onder andere om de volgende aspecten:

 • het subsidieplafond;
 • de categorieën productie-installaties die in aanmerking komen voor subsidie;
 • de fases en bijbehorende fasebedragen;
 • de basisbedragen per geproduceerde eenheid energie, per categorie productie-installaties;
 • de basisenergieprijzen;
 • de looptijd van de subsidieperiode;
 • het maximumaantal vollasturen en P50 waarden voor berekening van de maximale productie waarover jaarlijks subsidie wordt uitgekeerd voor de verschillende categorieën productie-installaties;
 • de wijze van verdeling van het beschikbare subsidiebedrag voor de verschillende categorieën productie-installaties;
 • de voorlopige correctiebedragen per categorie productie-installaties voor de voorschotten in 2017.

Fotovoltaïsche zonnepanelen
Het basisbedrag voor aanvragen in de categorie zon-PV wordt verlaagd van € 0,125/kWh naar € 0,117/kWh vanwege de snelle kostendalingen in deze categorie en de grotere schaal van aanvragen voor zon-PV in de voorjaarsronde.

Daarnaast wordt de ingebruiknametermijn van zon-PV projecten kleiner dan 1 MW teruggebracht van drie naar anderhalf jaar. Dit betekent dat kleinschalige projecten in deze categorie binnen anderhalf jaar na afgifte van een beschikking over moeten gaan tot productie. Het budgetbeslag van projecten die wel beschikt maar niet gerealiseerd worden, wordt hiermee beperkt. Op basis van signalen uit de sector is de verwachting dat een realisatie van anderhalf jaar voor deze projecten haalbaar is.

Sluiting categorie bij- en meestook van biomassa
In de najaarsronde wordt de categorie bij- en meestook van biomassa niet meer opengesteld. In het Energieakkoord is afgesproken dat met de SDE+ bij- en meestook gestimuleerd wordt tot aan een maximum van 25 PJ. Onder de reeds beschikte aanvragen die in de voorjaarsronde zijn binnengekomen, bevindt zich de aanvraag voor de resterende 0,16 PJ bij- en meestook van biomassa tot aan dit maximum van 25 PJ. Daarom wordt deze categorie gesloten in de SDE+.

Openstelling
Net als voorheen wordt het subsidieplafond in fases verdeeld over de hernieuwbare energieprojecten waarvoor een aanvraag is ingediend. En doordat op volgorde van binnenkomst wordt beschikt, hebben aanvragers met een relatief kosteneffectief project meer kans dat er nog voldoende budget beschikbaar is voor hun project. Zodoende wordt het beschikbare budget efficiënt besteed. De verschillende technologieën zijn in groepen ingedeeld op basis van hun fasebedrag. Voor iedere groep geldt een andere openstellingsdatum:

 • fase 1: projecten met een fasebedrag lager dan of gelijk aan € 0,090/kWh of € 0,064/kWh (hernieuwbaar gas): vanaf 3 oktober 2017 (9.00 uur);
 • fase 2: projecten met een fasebedrag lager dan of gelijk aan € 0,110/kWh of € 0,078/kWh (hernieuwbaar gas): vanaf 9 oktober 2017 (17.00 uur);
 • fase 3: projecten met een fasebedrag lager dan of gelijk aan € 0,130/kWh of € 0,092/kWh (hernieuwbaar gas): vanaf 16 oktober 2017 (17.00 uur).