Zoeken
Sluit dit zoekvak.

€ 235 miljoen subsidie voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs

Home » € 235 miljoen subsidie voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs

€ 235 miljoen subsidie voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021 (SIOO) bekendgemaakt.
Het doel van de nieuwe regeling is het ondersteunen van scholen en instellingen die extra onderwijs en ondersteuning willen organiseren voor leerlingen in een kwetsbare positie, om zo leer- en ontwikkelachterstanden en studievertraging als gevolg van de coronacrisis in te halen. Instellingen in het vmbo en mbo worden bovendien gestimuleerd tot het ontwikkelen of aanbieden van extra activiteiten, begeleiding of vervangende opdrachten om het wegvallen van mogelijkheden om praktijkervaring op te doen te ondervangen.Subsidie kan worden aangevraagd door een bevoegd gezag dat in 2020 en 2021 een inhaal- en ondersteuningsprogramma organiseert. Een inhaal- en ondersteuningsprogramma betreft facultatief onderwijsaanbod, aansluitend op maar buiten het reguliere onderwijsprogramma, met als doel leerlingen of deelnemers extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging, veroorzaakt door de geheel of gedeeltelijke sluiting van scholen of instellingen als gevolg van de uitbraak van COVID-19.Een inhaal- en ondersteuningsprogramma kan worden georganiseerd voor:

  • leerlingen in een kwetsbare positie met een onderwijsachterstand of een vergroot risico op leer- en ontwikkelachterstanden, veroorzaakt door de gehele of gedeeltelijke sluiting van scholen als gevolg van de uitbraak van COVID-19;
  • deelnemers in een kwetsbare positie met studievertraging of een vergroot risico op studievertraging, veroorzaakt door de gehele of gedeeltelijke sluiting van instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs als gevolg van de uitbraak van COVID-19;
  • deelnemers met studievertraging in de beroepspraktijkvorming, bedoeld in artikel 7.2.8 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, veroorzaakt door de gehele of gedeeltelijke sluiting van instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs als gevolg van de uitbraak van COVID-19;
  • deelnemers met studievertraging, veroorzaakt door de gehele of gedeeltelijke sluiting van instellingen als gevolg van de uitbraak van COVID-19, aan een uit ’s Rijks kas bekostigde opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs;
  • deelnemers aan een opleiding overige educatie met studievertraging, veroorzaakt door de gehele of gedeeltelijke sluiting van instellingen als bedoeld in artikel 1.4a.1, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs als gevolg van de uitbraak van COVID-19; of
  • alle leerlingen en deelnemers op Bonaire, Sint Eustatius of Saba die onderwijs volgen aan een school of instelling.

Het subsidiebedrag wordt berekend door het aantal leerlingen of deelnemers dat volgens de prognose naar verwachting zal deelnemen aan het inhaal- en ondersteuningsprogramma, te vermenigvuldigen met € 900. Voor subsidieontvangers op Bonaire, Sint Eustatius of Saba wordt het subsidiebedrag omgerekend in dollars tegen de vastgestelde wisselkoers. In totaal is € 235 miljoen te verdelen.Aanvragen kunnen tijdens de volgende tijdvakken worden ingediend bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I):

  • 2 juni 2020 tot en met 21 juni 2020;
  • 18 augustus 2020 tot en met 18 september 2020; of
  • 19 oktober 2020 tot en met 1 november 2020 (alleen indien het subsidieplafond na het tweede tijdvak nog niet is bereikt).